Zejoert gouf et weder hei nach soss am Ausland e Festival.

An och dëst Joer ass nach ëmmer alles e gudde Krack anescht, och wann et jo eng jett Lockerungen a puncto Covid-Mesurë gouf. Virun der Pandemie hätt een elo awer schonn deen een oder anere grousse Festival kënnen erliewen. Dëse Weekend ass d'Fête de la Musique an déi gëtt dëst Joer rëm gefeiert uechter méi Gemengen am Land an natierlech och zu Diddeleng, wou dat jo eng richteg Traditioun ass. Natierlech mat den néidegen Hygiènesmesuren, mee ëmmerhin endlech rëm mat live Public.

RTL

A bei déi traditionell Rendez-vouse vun der Fête de la Musique kommen 2021 och nei Evenementer derbäi. D'Ekipp aus dem Kulturclub "De Gudden Wëllen", déi och hannert dem Festival "Food for your senses" stoungen, hunn e klenge Festival op d'Been gesat,dat nieft der Coque am Amphitheater matten am Park. A schonn um Donneschdeg den Owend war d'Ouverture.

Mir waren op béide Manifestatioune fir den Optakt vun der Fête de la Musique derbäi.