Ronn 60 Prozent vun de Fraen, déi viru 4 Joer gefëmmt hunn, hunn dat opginn, nodeem hiert éischt Kand gebuer gouf.

Dat steet am Rapport vun enger Etüd vum Leibniz-Institut fir Wirtschaftsfuerschung. Grad am zweeten Drëttel vun der Schwangerschaft géife vill Fraen, ronn 75 Prozent, ganz ophale mat fëmmen. All siwent Fra fëmmt awer och nach nom véierte Mount weider. Hei wiere grad Frae mat engem gerénge Bildungsniveau betraff.

Och 18 Joer no der Gebuert kann een en Ënnerscheed vum Verhalen zum Fëmmen tëscht Mammen a Fraen, déi keng Kanner hunn, feststellen. Dat geet aus den Date vum sozioekonomesche Panel ervir, dee Verännerunge vum Verhale bei Frae ronn 20  Joer no der Schwangerschaft analyséiert huet.

Op d'Gebuert vun engem Kand och en Effekt op d'Fëmmverhale vun de Pappen huet, geet net kloer doraus ervir. Den Effekt schéngt bei de Männer däitlech méi kleng ze sinn, wéi bei de Fraen.