Eng al Schräinerei zu Esch ass virun zwee Joer vun engem Grupp Jonker iwwerholl ginn, déi eng Iddi haten.

E Co-Working Space ze schafen, deen e bëssen anescht ass, wéi all déi aner, déi ee bis elo kennt.

D'Iddi vu Facilitec ass et en Tiers-Lieu ze sinn, wou Leit kënne kommen, fir ze schaffen, a wou si zesummen als Gemeinschaft probéieren, eppes ze bewierken.

D'Viraussetzung, fir hei kënne matzemaachen, ass, dass ee mat sengem Projet d‘Valeure vun der Kreeslafwirtschaft vertrëtt, dass ee gewëllt ass, sech sozial ze engagéieren an ëmweltfrëndlech ze schaffen. Dobäi ass et hinnen awer egal, ob ee grad eng Entreprise gegrënnt huet oder een einfach wéilt heihinner kommen, fir seng Iddien ze verwierklechen. Wichteg wier et de Kollektivgeescht ze stäerken.

Fannt all d'Episode vun der Serie "Den Noperschaftstreff" op RTL Play.