Am Kader vun den Aweiungsfeierlechkeete vun der Extensioun vum Pompjeesbau a vum neien Asazwon iwwerreecht d'Amicale Pompjeeën Gemeng Bauschelt gläich 2 Schecken am Gesamtwäert vun 3.000 Euro un „Ile aux clowns“ an un "Wonschkutsch"