Bannent 30 Deeg koume bei der Gemeng Biissen 170 Reklamatioune géint den Deelbebauungsplang PAP fir den Google-Projet eran.

AUDIO: 170 Reklamatiounen / Rep. Annick Goerens (15.1.2020)

Net präzis genuch a ze vill oppe Froen. Sou resuméieren sech déi 170 Reklamatioune géint den Deelbebauungsplang PAP fir den Google-Projet, déi an de leschten 30 Deeg bei der Gemeng Biissen agereecht goufen. Den Delai war e Méindeg Owend ofgelaf.

Iwwer 300 Säite laang ass de PAP, der sech mam 35-Hektar groussen Google-Datenzenter beschäftegt. Eng laang Träip, fir déi zwou lokal Biergerinitiativen, déi de Gros vun de Kriticken un dësem Dokument gesammelt an agereecht hunn. De PAP ass zwar laang, ma et stéing net vill Neies dran, betount d'Presidentin vun der  Initiativ „Un der Atert“ Denise Fischer-Thomas:

„Also fir d'alleréischt stéiert eis, dass de PAP ganz flou an onpräzis ass, dass ganz wichteg Etüden net dra sinn. Wat mech eben och stéiert als normalen demokratesche Mënsch dat ass, dass Google ganz vill Extrawurschte gebaakt kritt; se bräichte sech herno awer net un déi Dimensioune vun de Gebaier ze halen, un d'Surface oder et steet dran, se géife 60 Prozent vun der Fläch versigelen, wou ech fannen, dass dat net gutt ass, eben och wéinst dem Héichwaasser. Déi versigelt Flächen, dat maachen 19 Hektar aus.“

Déi nämmlecht Kritik kënnt och vun der Lokalinitiativ „Pro Bissen“, déi nieft dem Waasser- a Stroumverbrauch och d'Fro vun der nationaler Plus-Value vun esou engem Datenzenter an d'Spill bréngt. De President Daniel Hientgen:

"Wann een änlech Datenzentere kuckt, ech mengen Amazon huet fir 1 Milliard an Irland investéiert an do schaffen 30 Leit. An da stellt ee sech d'Fro, wat bréngt dat dem Land. Wäerte se vill Steiere bezuelen? Ekologesch gesinn ass de Projet och bedenklech, well de Projet do ënnerstëtzen, dat ass mam Stroum, dee se bëlleg kréien, warscheinlech änlech wéi den Tanktourismus mam Auto. Dat ass fir eis eppes, wou ee seet, dass net méi zäitgeméiss. Vläicht musse mer an Zukunft de Stroumpräis unhiewen, da si se nees fort. Wie bezilt den Ausbau vum Stroumnetz?

Och de Buergermeeschter David Viaggi erwaart sech elo virun allem Äntwerten a Support vun den zoustännege Ministeren Turmes, Bofferding, Schneider respektiv Fayot.

"Mir brauchen Ënnerstëtzung. Mir däerfen net elo einfach nëmmen Drock gemaach kréien, stëmmt de PAP an da kucke mir duerno, wéi et weider geet“. Mir wëlle kloer wëssen, wa mir de PAP do stëmmen, wat hu mir duerno fir Biissen. Mir schwätzen do vun de finanzielle Mëttelen, déi mir gär zur Verfügung gestallt kréien, fir kënne weider déi Entwécklung um Rouscht duerzehalen. An awer och, mir sinn hei am Duerfkär, wou mer ee Verkéiersproblem hunn, deen net besser gëtt mat der Entwécklung um Rouscht an do brauche mer och déi national Hand, déi eis hëlleft de Problem ze léisen.“

De Biisser Schäfferot huet dem Gesetz no elo 3 Méint Zäit, fir entweder fir oder géint de PAP vum Google-Datenzenter ze stëmmen.

Um Donneschdeg steet den Google-Datenzenter och nees um Ordre du Jour vun der Wirtschaftskommissioun um Krautmaart. Do soll et ëm den sougenannten "Memorandum of understanding" goen, dee ganz am Ufank tëscht Google, der Regierung an der Gemeng Biissen à huit clos ënnerschriwwe gouf.