Am Virfeld vun eiser Serie "Lëtzebuerger am Ausland" hu mer eis dofir interesséiert, wéi dës Auswanderer d'Situatioun vum Virus elo am Summer erlieft hunn.

Net nëmmen zu den Tourismuszäiten, mä am Allgemengen, wéi verschidde Sécherheetsmesuren an deenen eenzele Länner sinn. Eis Rees geet a Schweden, Portugal, Éisträich an a Bulgarien. Wéi déi Betraffe mat der Situatioun dohannen eens gi sinn. Den Yves Trévalec war fir ons elo am Summer op der Plaz.