Op Besuch an enger klenger Gemeng mat engem vaste Patrimoine.

E Land kann am Denkmalschutz esou vill Efforte maachen, wéi et wëllt - wann et keng national Bestandsopnam gëtt, vun deem wat derwäert ass, als Patrimoine klasséiert ze ginn, ass en uerdentlecht Schaffen an dësem Beräich vun eiser Geschicht a Kultur, kaum méiglech. 1985 huet Europa dat erkannt an eng Charta ausgeschafft, déi d'Wichtegkeet vun esou engem Inventaire festgehalen huet. Lëtzebuerg huet 30 Joer gebraucht, fir dës Iddi an d'Realitéit ëmzesetzen. Haut si nach 99 Gemengen ze analyséieren. Dovu sinn der schonn 3 fäerdeg: Helperknapp, Fëschbech a Fiels.

D'Monique Kater an d'Dany Rasqué ware mat der Responsabeler vum Nationalen Inventaire bei der Fielsser Buergermeeschtesch Natalie Silva op Besuch. Dobäi ass direkt an d'A gespronge, wéi formidabel d'Zesummenaarbecht tëscht Staat a Gemeng fonctionnéiert huet.

VIDEO: Serie Patrimoine - Deel 2
130 Objete goufen an der Fiels ënnert d'Lupp geholl.

Eng Gemeng mat vill Patrimoine, eng Gemeng déi net ze grouss ass an eng Gemeng, déi e ganz vaste Patrimoine huet... Dat waren déi 3 Critèren, déi déi éischt Lokalitéit huet missten erfëllen, an där d'Christina Mayer an hir Ekipp vum Service des Sites et Monuments e wëssenschaftlechen Inventaire vum gebaute Patrimoine opgestallt hunn. Vun deenen 130 Objeten, déi genau ënnert d'Lupp geholl gi sinn, goufen eng Rëtsch als nationale Patrimoine zeréckbehalen.

AUDIO: Serie Patrimoine (2): Fiels - Reportage Dany Rasqué