Zu Sandweiler, beim Kréintgeshaff war eng ganz Häerd Schof am Asaz. An Fall vum Florian Weber sinn et 300 Déieren.

Zu Sandweiler, beim Kréintgeshaff war eng ganz Häerd Schof am Asaz. An dësem Fall sinn et 300 Stéck. A 5 Deeg sollen si eng Surface vu 4 Hektar beweeden.

De Florian Weber ass Schofshiert vu Beruff. Seng Elteren hunn de Betrib opgebaut, bei deem de jonke Mann vu Klengem un matgehollef huet. Zesumme mat sengem Mupp hält de Florian d'Schof beieneen.

Duerch d'ganz Land ass de Schofshiert mat sengen Deieren ënnerwee. 3 Häerden an domadder am Ganzen 900 Schof huet hien dofir. Vu Mëtt Abrëll bis Enn Oktober, Ufank November sinn si an de Naturschutzgebidder an och de Biotopen am Asaz.

Tëscht 800 bis 1.000 Schof brauch ee Betrib fir vun dëser Aarbecht kënnen ze liewen. Fréier goufen et där Wander-Schofshierte méi. Zanter etleche Jore gëtt nees méi op hir Hëllef zréckgegraff.

Et ass all Kéiers eng Attraktioun wann een de Schof op hirem Wee zur Aarbecht begéint. D'Déiere géife bei de Leit vill Sympathie ausléisen, sou den Hiert.