Méi Transparenz fir d'Präisser vun de Locatiounswunnengen an allgemeng e bessere Schutz, dat soll d'Reform vum Bail-à-Loyers-Gesetz mat sech bréngen.

Ännerungen um Locatiounsgesetz / Rep. Monica Camposeo

Doriwwer eraus gesäit d'Reform och vir, d'Co-Locatioune besser ze reegelen, esou de Logementsminister Henri Kox am Kader vun der Ouverture vun der Home Expo. Eng weider Ännerung kënnt bei de Fraise fir d'Immobilienagencen. Déi soll dann net méi eleng de Locataire bezuelen, mee zur Hallschent och de Proprietär. Fir de Mieterschutz geet d'Reform allgemeng an déi richteg Richtung, ma wat dee Punkt vun den Agencë-Käschten ugeet, wier een net wäit genuch gaangen. Wien de Service bei der Immobilienagence ufreet, sollt dësen och bezuelen. De Fabio Spirinelli vum Mieterschutz bedauert, dass ëmmer nach ze vill Käschten direkt op de Locataire duerkommen, wann een en neie Locatiounskontrakt ënnerschreift. Et wier zwar gutt, dass d'Garantie Locative op zwee Méint limitéiert gëtt, amplaz bis ewell op dräi. Ma dass de Locataire d'Immobilienagence mat soll bezuelen, wier net gutt.

De Service wier awer net just fir de Proprietär, deen en ufreet, mee och de Locataire géing dovunner profitéieren, heescht et vun enger Immobilienagence op der Logementsfoire. Dem Paulo Madureira vun NewImmo no kéint et sinn, dass elo manner Proprietäre sech un eng Agence wenden, well et si elo eben eppes kascht.

Am Ausland, wou et änlech Reegele gëtt, hätt een awer gesinn, dass d'Clienten no enger Zäit zeréck bei d'Immobilienagencë kéime fir eng professionell Prise en charge. Aner Punkte vun der Reform géingen aktuell um Terrain nach net wierklech eng Roll spillen, esou den Tenor op der Home Expo. Do misst ee kucken, wéi sech dat da konkret auswierkt, wann d'Ännerunge bis applizéiert ginn.

Vum Ministère heescht et, d'Reform soll fir méi Transparenz suergen. De Logementsminister Henri Kox präziséiert, dass de Capital Investi nämlech am Locatiounskontrakt muss drastoen. Vu 5%, geet de legale Plaffong op 3,5% erof.

Fir Logementer mat schlechter Energieklass, also F an drënner, dierf de Loyer pro Joer just nach 3% vum investéierte Kapital betreffen. Bei méi ale Logementer gëllt fir d'Rechnung vun deem Kapital eng Reevaluatioun, déi deelweis lassgekoppelt vum Marché ass. Déi genee Zomm gëtt no verschiddene Krittäre gerechent.

Schreiwes

Réforme du bail à loyer: plus de protection pour le particulier par un meilleur encadrement du marché! (06.10.2022)
Communiqué par : ministère du Logement

Afin de donner une meilleure protection au locataire du marché privé, ainsi que d'amener plus de transparence dans la relation bailleur-locataire, le Conseil de gouvernement a adopté sur proposition du ministre du Logement, Henri Kox, une série d'amendements gouvernementaux au projet de loi n: 7642 sur la refonte le bail à loyer.

Un élément clef des amendements est la révision intégrale du mécanisme du plafond des loyers visant à protéger les locataires efficacement contre les loyers d'usure.

Les principes du projet de réforme:

• Réforme du plafond des loyers:
o le plafond du loyer annuel maximal, actuellement limité à 5% du capital investi (réévalué et décoté) dans le logement, est réduit à un taux de 3,5% du capital investi réévalué et décoté,
o respectivement à 3% pour les logements ne disposant que d'un certificat de performance énergétique des catégories F, G, H ou I (des logements dont l'efficience énergétique induit des coûts de chauffage élevés).

• Augmentation de la transparence du marché locatif et responsabilisation du propriétaire:
o il deviendra obligatoire pour le propriétaire de déterminer le capital investi, réévalué et décoté, avant la mise en location de son logement,
o le montant du capital investi, réévalué et décoté doit être indiqué dans le contrat de bail,
o En cas contraire: une sanction prévoit une limite de loyer de 8 euros par m2 de surface.

• Améliorations apportées au dispositif de la colocation:
o les dispositions sur la colocation auront un caractère impératif,
o un contrat de bail de colocation pourra également être conclu dans le cas où le bailleur habite également dans le logement mis en location via un contrat de bail de colocation.

Selon le ministre du Logement, Henri Kox, «avec ces amendements, j'ai enfin pu compléter le projet de réforme avec les éléments essentiels qui ne faisaient pas l'unanimité il y a deux ans: un plafond des loyers efficace, l'obligation pour le propriétaire de déterminer le capital investi, l'obligation d'un contrat de bail par écrit avec indication de ce capital investi afin de donner aux locataires la transparence nécessaire pour se protéger contre des loyers d'usure».