Nieft dem aktuelle Site zu Dummeldeng gi fir d'Rentrée 2023 och zwee Gebaier zu Déifferdeng fir de Lycée Privé Emile Metz amenagéiert.

Et ass déi richteg Schoul op där richteger Plaz. Esou huet déi Déifferdenger Buergermeeschtesch Christiane Brassel-Rausch de Projet vum Lycée privé Emile Metz beschriwwen. Dëse kritt nämlech, nieft dem aktuelle Site zu Dummeldeng, och eng Dependance zu Déifferdeng. An der fréierer Industrie-Stad sollen deemno Schüler an Industrie-Beruffer forméiert ginn.

Neien LPEM-Site zu Déifferdeng / Reportage Maxime Gillen

Vum September 2023 u sollen eng 60 Schüler zu Déifferdeng kënnen hir Beruffsausbildung maachen. Offréiert ginn en Technikerdiplom vu 4 Joer an der Informatik, en DAP als Mecanicien d'usinage vun 3 Joer, en DAP an Elektrotechnologien vun 3 Joer souwéi eng Preparatiounsklass. Alleguer d'Coursë sinn op Englesch. Eng ganz spezifesch Offer deemno, déi dem Direkter vum Lycée Pascal Thill no awer wäert grousse Succès hunn:

"Mir sinn dovun iwwerzeegt, dass do en immenst Potential an deenen Ausbildunge stécht, dee mir de jonke Mënschen zu Déifferdeng an an der Ëmgéigend gären offréieren. Dat ass eng immens flott Initiativ. Mir mengen éischter, dass mir vläicht net hannendru kommen mat där Demande, déi sech elo wäert stelle fir de September, an dass mir séier nach nei Lokalitéite mussen derbäi kréien."

Dowéinst soll dann och scho fir d'Rentrée 2024 e weidert neit Containergebai um Déifferdenger Site entstoen. Mat dëser zousätzlecher Offer u Beruffsausbildungen am Industrie-Beräich, wëll den Educatiounsminister Claude Meisch dozou bäidroen, genuch qualifizéiert Main d'oeuvre fir dee Secteur ze forméieren:

"Lëtzebuerg ass nach ëmmer en Industrie-Land. An eent vun den Hemmnisser, fir dass d'Industrie sech kann hei am Land developpéieren, ass einfach, dass net genuch Main d'ouvre do ass. Dofir mengen ech, musse mir kucken, wa mir der Industrie zu Lëtzebuerg wëllen eng Chance ginn, da musse mir och méi Jonker ausbilden an deem Beräich an de Lycée privé Emile Metz huet eng laang Erfarung doranner an huet sech och als MINT-Schoul weider developpéiert, fir an den Naturwëssenschaften, an den Technologië ganz besonnesch e Punkt ze maachen a Jonker ze motivéieren an déi dote Beräicher ze goen."

Finanzéiert ginn d'Ëmbau- a Konstruktiounsaarbechten an enger éischter Phas vun der Gemeng Déifferdeng, ginn awer duerno integral vum Staat refinanzéiert. Dat Ganzt soll ronn 4 Milliounen Euro kaschten.

No 2025 soll um Déifferdenger Site en definitiivt Gebai entstoen, esou dass de Lycée seng Capacitéite vun aktuell ronn 470 Schüler op eng 700 Schüler kann ausbauen.