Beim T71 si se frou, kënnen erëm zesummen als Ekipp an der Hal ze trainéieren. D'Reprise vum Championnat bei den Dammen ass den nächste Weekend.

Do spillen d'Damme vum T71 da bei der Etzella vun Ettelbréck. Bis elo lafen d'Preparatioune ganz gutt an et ass ee frou, kënnen erëm zesummen um Terrain ze stoen. Zemools fir de Kapp ass et wichteg, sech kënnen erëm ze beweegen.