De CPLL huet a senger Sëtzung d'Propos fir déi nei Lëtzebuerger Schreifweis iwwerschafft. Dës wäert nach eemol an eng ëffentlech Consultatioun goen.

E Méindeg gouf déi nei Presidentin Myriam Welschbillig an hirer neier Funktioun als Presidentin vum Conseil fir d'Lëtzebuerger Sprooch vum Kommunikatiounsminister Claude Meisch begréisst.

Neie Member gëtt de Max Kuborn.

Communiqué par: Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

De Conseil fir d'Lëtzebuerger Sprooch huet eng nei Presidentin (21/03/2019) De Conseil fir d'Lëtzebuerger Sprooch souz den 20. Mäerz 2019 ënnert der Leedung vun der neier Presidentin Myriam Welschbillig beieneen. Si gouf an hirer neier Fonctioun vum Educatiounsminister Claude Meisch begréisst, dee gläichzäiteg dem President vu bis elo an neie Kommissär fir d'Lëtzebuerger Sprooch, Marc Barthelemy, Merci gesot huet fir säi Engagement un der Spëtzt vum CPLL. De Conseil huet och en neie Member kritt an der Persoun vum Max Kuborn, fréiere Journalist a Lëtzebuergesch-Formateur an der Erwuessenebildung.

De Claude Meisch ass op den Engagement vun der Regierung an der Promotioun vun der Lëtzebuerger Sprooch agaangen an op déi verschidden nei Instrumenter, déi per Gesetz geschaf goufen, notamment de Poste vum Kommissär fir d'Lëtzebuerger Sprooch oder den Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch. De Minister huet ënnerstrach, dass de CPLL och an Zukunft e wichtegt Sproochrouer bleift an seng konsultativ Missioun néideg ass.

De CPLL huet a senger Sëtzung d'Propos fir déi nei Lëtzebuerger Schreifweis iwwerschafft. Dës wäert nach eemol an eng ëffentlech Consultatioun goen.