D'Päerd ass en ideale Partner fir eng Therapie. Dat weess natierlech och d' Päerdstherapeutin Sabine Baumeister.

Ob fir Kanner, Jugendlecher oder Erwuessener, Equitherapie riicht sech u jiddereen. Päerd kënnen engem hëllefen, fir sech selwer nees méi ze vertrauen oder och fir Traumaen a Blokaden z'iwwerwannen. Päerd sinn immens sensibel op hir Ëmwelt.

Zu Uewerdonwen gëtt et eng passionéiert Päerdstherapeutin, d'Sabine Baumeister, déi dëse Beruff elo schonn zanter 15 Joer mécht. Si weist, wéi Päerd de Mënsch kënne liesen an him an engems kënnen hëllefen, fir sech nees besser ze spieren.

Päerd hunn Instinkter, déi et hinnen erméiglechen, en direkte Lien mat de Mënschen opzebauen. Si sinn héich sensibel, op alles, wat ronderëm si geschitt, well hir Sënner vill méi entwéckelt sinn, wéi bei eis Mënschen. Doduercher ass d'Päerd en ideale Partner fir eng Therapie an hëlleft dem Therapeut, fir seng Patiente besser ze ënnerstëtzen. Dacks kommen d'Leit heihinner, well se zum Beispill gestresst oder onsécher am Job sinn a se nees neit Vertrauen a sech selwer wëlle fannen, oder well se eppes Schlëmmes, dat hinnen geschitt ass, wëllen anescht verschaffen.