Am Juni maachen ëffentlech a privat Proprietären d’Diere vun hire Gäert op. An eiser Serie wëlle mer Iech verschidde Gäert méi no bréngen.

E Yak – och nach tibeteschen “Bos Mutus” genannt – ass eng vun de weltwäit 5 Zorte wëlle Ranner, déi duerch de Mënsch, Hausdéieren, also heemlech gi sinn. D’Wuert “Yak” steet awer och fir de Rhododendron, en Arbuste, deen hei am Land zimmlech beléift ass, virun allem well de Frascht him näischt aus mécht. Et gëtt dëse Strauch an e sëllege Faarwen, e bléit elo am Fréijoer, a wann ee sech fir Gäert intresséiert, kann ee sech zeg Yak-Zorten an hirer ganzer Pracht op Péiteng ukucke goen.

Rendez-vous ass de 5. & 6. Juni, 09H00-18H00. Adress: 18, rue des Alliés, L-4712 Pétange.

Umelle kann ee sech beim raymondheidt@hotmail.com oder um Telefon 621363178.

Mat Gaarde-Freaks, wéi mer se e Mëttwoch genannt hunn, sinn, léif, all déi gemengt, déi gären an hirem Gaart sinn, a virun allem och gären do dra schaffen. Well e Gaart an der Rei halen, ass net evident a mécht sech scho guer net niewelaanscht!

15 Joer schafft de Raymond Heidt elo schonn exklusiv a full time hannert sengem Haus. Am Gaart vum pensionéierte Banquier fënnt ee quasi alles, ausser “Monnaies du Pape”! Virun allem “Stauden” wuessen hei zu Péiteng, iwwer 130 Variétéite Rhododendron, a bal all de méigleche Faarwen. Dat ganzt op iwwer 21 Ar, Weier mat Fräschen net ze vergiessen. E Gaart fir all Joreszäit, deen de pensionéierte Banquier Raymond Heidt bis zu 8 Stonnen den Dag beschäftegt.

https://jardinsluxembourg.lu/submission/jardin-des-yaks-2/