BLEIF DOHEEM

Deng Zeitung ass moies fréi schonn do

Duerno kënnt ganz séier deng Post och no

Däin Offall gëtt ëmmer erëm entsuergt

Aus dem Restaurant kriss de däi Menü souguer heembruecht

Däin Dokter oder Psycholog erreechs de iwwer Internet

Och an der Apdikt si fir dech deng Medikamenter prett

Bei Zännwéi ass en Zänndokter an der Urgence

Iwwerlee awer virdun: ass et wierklech esou uerg

Du kanns net méi bei de Coiffer goen

Ass dat deng eenzeg Suerg, muss de dech emol froen

D’Infirmière kritt elo och keng Manikür

A leeft sech d’Féiss stompeg ouni Pédicure

Du brauchs Benzin fir däin Auto, maach e frëndlecht Gesiicht

Well hei op der Tankstell halen se fir dech och d’Staang riicht

Am Zuch an am Bus, dat ass jo wuel kloer

Hal Ofstand, soss bréngs de vill Leit a Gefoer

Deng Enkelkanner, déi s de grad net kanns besiche goen

Si kreativ a schécken dir Biller, déi se selwer molen

Kuck emol de Schüler oder Student, deen doheem léiert

Do huet et och kee Wäert, dass hien dauernd jéimert

All Caissière schützt sech esou gutt et geet

Dann denk u si all a sief och du bereet

Respektéier den Ambulancier, Pomjee, Scout oder Bénévol

D’Arméi, d’Douane an d’Police bei der Kontroll

Mir hu Consignen, dann hal dech och drun

Dann huet jiddereen eppes dervun

Ni hues de Zäit, ëmmer bass de am Stress

Da sëtzt dech dohin a genéiss wa s de soss net méchs

Sief kreativ, maach Musék, bastel, réaliséier verschidden Dreem

A virun allem : Wann s de net raus muss, da bleif doheem