Zu Suessem am CIPA huet een zum Beispill verschidde Mesuren en place gesat, fir datt d'Bewunner nach de Kontakt mat der Famill kënnen halen.

Zanter genee zwou Woche sinn hei keng extern Visitte méi erlaabt. Ma fir de Kontakt mat der Famill kënnen ze halen, goufen an der Residenz „op der Waassertrap“ extra Mesuren en Place gesat:

Alain WILLET, Direkter vum CIPA "Op der Waassertrap": „Mir hunn e System installéiert, fir dass si kënnen iwwer Skype mat hirer Famill schwätzen, oder och iwwer Whatsapp. An mir sinn och amgaangen, eppes opzebauen, dass mer dann e Link hunn op eisem Internetsite, wéi en Tagebuch einfach. Dat soll bis Enn der Woch prett sinn.

D’Famille kënne da virtuell um Liewe vun hire Léifsten an der Residenz deelhuelen. Den Här Erpelding, dee mat senger Fra hei wunnt, fënnt déi nei Mesure gutt:

Jean ERPELDING, Resident: „Wann ech kucken, wat an de leschten Deeg hei gelaf ass, da kann ech mir nëmme virstellen, dass si sech bewosst sinn, wat si maachen an all déi Trennungen, och mat den 2 Meter, dat ass alles nëmmen, fir dass eise Residenten, déi hei sinn, näischt geschitt.

Bis dëse Mëttwoch ass nach keen hei positiv op de Coronavirus getest ginn. Ma wann awer eng Persoun, déi hei wunnt, sollt krank ginn, ass scho gewosst, wat ze maachen ass.

Alain WILLET: „D’Leit ginn dann isoléiert an da geet vum Personal nëmmen eng oder zwou Persounen eran. Wann mer elo méi infizéiert Leit hätten, wat mer net hoffen, dann hu mer e Sall amenagéiert, wou déi erkrankte Leit dann zesumme bruecht ginn. An do këmmert sech dann och eng separat Ekipp ëm déi Leit.

Et wier een virbereet, heescht et weider. Dowéinst sinn och bei Personal Adaptatioune gemaach ginn.

Alain WILLET: „Verschidde Leit hu mir missen an d’Dispens setzen, well si vulnerabel sinn, déi kënnen also net schaffe kommen. Aner Leit hunn hire Congé annuléiert oder hire Repos. Mir hunn u sech eng Reserve geschaf, also mir hu verschidde Leit awer an de Repos gesat, fir dass, wann en Deel krank gëtt, dass mer déi dann als Verstäerkung kënnen einfach huelen.“

De Schichtplang gouf dann och esou ugepasst, dass sech déi verschidden Ekippen net vermëschen.