Den Horesca-Secteur ass staark vun der sanitärer Kris getraff. Zouen Dieren am Lockdown an eng lues Relance treffe Patronen a Mataarbechter.

Konsequenze kréien och déi Jonk ze spieren, déi eng Ausbildung an der Gastronomie maachen.

D'Ausbildung zum Kach kann een entweder vollzäit an der Hotelsschoul oder beruffsbegleedend maachen, dat heescht "concomitant", an der Hotelschoul oder am LTB. Wielt ee "concomitant", da geet ee fir e puer Wochen an d'Schoul a schafft duerno fir e puer Wochen an der Kiche vun engem Restaurant oder enger Kantin. Dofir muss een e Patron fannen, deen eng Léierplaz ubitt.

Maachen duerch déi sanitär Kris Restauranten hir Dieren zou, da verléieren och d'Käch an der Ausbildung hir Plaz, dat heescht, hir Léier kann net bei dem Patron weidergefouert ginn. Wéi vill Léiermeedercher a -Bouwen dovunner wäerte betraff sinn, ass nach net gewosst. Et géing een déi Jonk, déi an deem Fall sinn, net hänke loossen, mä als Schoul no Alternative sichen, seet de Carlo Sauber, deen zënter 23 Joer Enseignant am LTB ass.

Jonker, déi wëllen am neie Schouljoer de Beruff vum Kach léieren, brauchen sech awer keng Suergen ze maachen, falls se keng Léierplaz fannen. Béid Schoule bidde vollzäit Ausbildungen an deem Beräich un.