Dat huet den Ekonomiesminister Franz Fayot op der Wirtschaftsmissioun an de Vereenten Emiraten annoncéiert.

D‘Iddi ass et, fir all d'Acteuren aus dem Weltall-Beräich op enger Plaz ze regruppéieren. Ënner anerem wäerten d‘Lëtzebuerger Space-Agencen, esou wéi den Europäesche Space-Zenter ESRIC, do en neit Doheem fannen.

Wou den neie Campus hikënnt, dat wier nach net sprochräif, sou de Minister Fayot de Méindeg de Moien zu Dubai.