Am Lycée muss een och eng Entscheedung treffen, déi engem säi ganzt Liewen herno bestëmme kann, an zwar wéi ee Wee ee berufflech aschléit.

A genee da stelle sech nawell vill Froen: Wat fir ee Beruff wëll ech spéiderhi maachen, wat gefält mer eigentlech, a wat fir eng Richtung muss ech goen an natierlech och, wou kann ech dat léieren? Fir all dës Froen ze beäntwerten, huet de Lycée Privé Emile Metz eng Journée Découverte organiséiert, eng vu Schüler fir Schüler. Dat heescht déi Schüler, déi kuerz virun hirem Ofschloss sinn, stinn deene méi Jonken Ried an äntwert.

Dat heescht déi Schüler, déi kuerz virun hirem Ofschloss stinn, weisen an erklären deene méi jonke Schüler, wat se an deene leschte Jore geléiert hunn an natierlech probéiere si och, fir se dozou ze motivéieren, sech fir dëst Handwierk z'entscheeden. an deem Kader kënnen d'Studentinnen a Studenten aus der 5ième 9  Ateliere besichen.

Fir si ass et e wichtegen Dag, si stinn kuerz virun enger gréisserer Decisioun, seet de Pascal Thill, Enseignant an Organisateur vun dëser Journée Découverte, déi dës Decisioun soll méi einfach maachen an hinnen d'Freed um Beruff soll vermëttelen, sief et programméiere vu Maschinnen a Computeren, Schräiner oder  Mechaniker.

Leider kënnt d'Handwierk zu Lëtzebuerg méi schlecht ewech bei der Beruffswiel, obwuel et vill Perspektive gëtt A fir dës Perspektiven ze promovéieren, kënnen d'Schüler op der Journée Découverte och selwer Hand uleeën an ausprobéieren, wat engem läit. Esou huet een och bei deenen eenzele Schüler, déi d'Ateliere presentéiert hunn, d'Begeeschterung fir hiren zukünftegen Beruff, reegelrecht gespuert.  Obwuel et nom Motto vun de Schüler fir d'Schüler leeft, stinn d'Enseignanten natierlech de Studenten zur Säit, fir all weider Froen. Den 19. Mäerz mécht d'Schoul och fir de Grand Public op.