Leit, déi allergesch op Weess sinn, solle bei dëse Chipse vu "Lay's" oppassen, well dësen Allergeen net op der Verpackung dropsteet.