Deels sëtzen d'Déieren zu Honnerten a Kolonien zesummen an hannerloossen op ville Plazen an der Stad hire Knascht.

Op enge sëllege Plazen an der Stad gëllen d'Kueben als eng Plo. D'Stater Gemeng agéiert elo géint déi schwaarz Vullen, déi alt zu Honnerten a Kolonien zesummesetzen an entspriechend hire Knascht hannerloossen.

Sou ginn op verschiddene Plazen an der Stad déi nächst Deeg d'Näschter vun de Kueben ewechgeholl an d'Kroune vun de Beem geschnidden, dat aus sanitäre Grënn an dacks no bei Schoulen a Spillplazen.

Dat ass de Fall am Zéissenger Park, an der Plantin-Strooss zu Gaasperech, ronderëm d'Gaasperecher Schoul a bei der Schoul zu Märel.

D'Kuebe si protegéiert um Stater Territoire. Mam Käppe vun de Beem soll verhënnert ginn, datt sech d'Kueben opsplécken an op nach méi Plazen hir Näschter bauen.

Gesicht gëtt dann och no alternative Sitten, wou d'Kueben um Stadgebitt keng Plo duerstellen a kënnen toleréiert ginn.