93 Betriber hunn eng Demande agereecht, fir am Februar kuerz dierfen ze schaffen, 7 manner ewéi nach am Januar

Dat deelt den Ekonomiesministère an engem Communiqué mat. Wéi et an dësem heescht, goufe 85 Demanden am Konjunkturcomité accordéiert. D'nächst Mount si knapps 90.000 Salariéë vun dëser Mesure betraff.