Wéi sollen a kënnen d'Kanner a Jugendlecher hei am Land sech bis an d'erwuessent Alter entwéckelen?

D'Fondatioun UP, eng Bildungsstëftung, déi et zanter 5 Joer gëtt, ass där Fro nogaangen an huet hir Constaten, Usätz a Recommandatiounen an enger neier Publikatioun festgehalen. "Seeds for Education", also "Somkäre fir d'Educatioun", ass d'Publikatioun iwwerschriwwen.

Mat ganz bildlecher a symbolescher Sprooch ass d'Fondatioun un hire Positiounspabeier erugaangen. All Kand wier wéi Som, wéi e Kär, dee sech ënnerschiddlech entwéckelt, aner Wuerzelen huet a méi oder manner séier wiisst méi oder manner séier. Mä vun der Bild-Sprooch dann awer bei déi konkret Recommandatiounen. D'Fondatioun UP huet 10 Konditioune festgehalen, déi fir eng gutt Entwécklung vun eise Kanner sollen erfëllt ginn. Ënnert anerem soll d'Diversitéit als Stäerkt a Chance gesi ginn. De Ben Piret vun der Fondatioun UP:

Net ze soen d'differenzéiert Léieren, heescht, jiddereen individuell ze kucken. All Kand huet seng individuell Bedürfnisser an dofir ass et wichteg, d'Diversitéit net aus den Aen ze verléieren.

Et wier och wichteg, d'Kanner an Decisioune mat anzebannen, hir Participatioun héich ze halen. En anere wichtege Volet wier dee vun der mentaler Gesondheet vun de Kanner. D'Liz Kremer vun der Fondatioun UP:

Alles, wat schonn an der "Petite enfance" geschitt, ass wichteg. Et kann ee spéider plooschteren, mä et ass wichteg, e Grondstee scho virdrun ze maachen, fir d'mental Gesondheet vun eise Kanner a Jugendlecher ze stäerken. 

Et wier en allgemengen Appell un d'ganz Populatioun dofir ze suergen, datt d'Kanner sech gutt developpéiere kënnen.

Méi Informatiounen an déi ganz Publikatioun fannt der hei.