Et ass e Sport, deen allgemeng als technesch Usprochsvoll gëllt a fir Kanner bis 10 Joer schwéier ze léieren ass.

Net Ëmsoss ginn déi offiziell Kategorien am Volleyball eréischt am Alter vun 12 Joer un. Déi Lëtzebuerger Federatioun wëll awer elo e Wiessel erbäiféieren an d'Kanner scho wäit virun 10 Joer mat hirer Sportaart a Kontakt bréngen. Am Kader vun der Letzvolley Academy goufen elo déi éischt 3 Kids Days organiséiert.

D'Invitatioun fir dëse Spillnomëtteg huet sech u Kanner tëschent 5 an 10 Joer adresséiert. En Alter andeem ee schwéier scho vu Volleyball schwätze kann. An awer konnt ee bäi munch proposéiertem Atelier erkennen ëm wat et géif goen.

Allgemeng Motorik, Aen-Hand, Fouss oder Kapp Koordinatioun bis hin zur Reaktiounszäit a Gläichgewiichtstraining. Vun allem war eppes dobäi.

Zil ass et, dës zousätzlech Offer u sportlecher Aktivitéit reegelméisseg unzebidden a mëttelfristeg d'Kanner fir de Volleyball ze begeeschteren. Deemno ass och de Kontakt zu de lokale Veräiner immens wichteg.

No den 3 Editioune vu Stroossen, Biissen an Esch soll et am Hierscht mat de Kids Days weidergoen an nach weider nei Formater aus der Letzvolley Academy organiséiert ginn.