Streng Kritèren fir Produkter, déi de Label wëllen droen

D’Superdreckskëscht huet jo vill Aktivitéiten, déi eiser Ëmwelt zegutt kommen. Den Eko-Label “Shop green” ass een dovun an de Camille Ney huet sech dee méi am Detail erkläre gelooss...

Reportage SDK Aktuell 11.1.2023 11h40