Nohalteg handele fir eis Ressourcen ze schounen

D’SDK huet jo vill verschidden Aktivitéiten, mat deenen de Grand Public soll sensibiliséiert ginn, fir eiser Ëmwelt zuléift regelgerecht ze entsuergen. An heibäi muss natierlech och der Evolutioun vun eiser Gesellschaft Rechnung gedro ginn, wéi de Camille Ney festgestallt huet...

Repair & share SDK 8.2.2023 11h40