D'Betriber kënnen sech op repairandshare.lu registréieren.

Flécken a léinen si jo zwee Begrëffer, déi ganz am Sënn vun der “Circular a Sharing Ecocomy” sinn a wann ee sech déi zu Häerz hëllt, dann handelt een nohalteg. Duerfir erënnert eis de Camille Ney haut mat der SDK nach eng Kéier un dee Sujet, deen och och an den nächste Woche vill Sënn mécht, wa mir nees méi Zäit dobausse verbréngen...

Reportage SDK Aktuell 31.5.2023 11h40