D'Betriber kënnen sech op repairandshare.lu registréieren.

Flécken a léinen si jo zwee Begrëffer, déi ganz am Sënn vun der “Circular a Sharing Ecocomy” sinn a wann ee sech déi zu Häerz hëllt, dann handelt een nohalteg. Duerfir erënnert eis de Camille Ney haut mat der SDK nach eng Kéier un dee Sujet, dee jo méi wéi jee aktuell ass...

Reportage SDK Aktuell 18.10.2023 11h40