An der Chrëschtzäit liewen d'Stied normalerweis esou richteg op. Mat der Pandemie muss ee sech awer anescht organiséiere wéi gewinnt.

Déi Responsabel vu der Stad Lëtzebuerg hunn trotz der Corona-Pandemie an der Ofso vum Chrëschtmaart decidéiert, d'Haaptstad vum Grand-Duché och dëst Joer nees an den nächste Wochen hell liichten ze loossen an d'Leit op déi besënnlech Zäit anzestëmmen.

E Freideg den Owend um 17 Auer ass d'Beliichtung fir d'éischte Kéier an dësem Wanter ugemaach ginn. Bis den 10. Januar wäert d'Beliichtung brennen.

Schreiwes vun der Stad Lëtzebuerg

Les illuminations de Noël font briller la capitale

Le vendredi 20 novembre, à la nuit tombante, le Collège des bourgmestre et échevins a officiellement mis en lumière les illuminations de Noël qui plongeront la capitale dans une ambiance féerique jusqu’au 10 janvier 2021.

Au total, ce sont quelque 707.000 lucioles et ampoules 100% LED et à basse consommation d’énergie qui vont briller tous les jours de 6h à minuit afin de créer une atmosphère chaleureuse et conviviale qui invite aux balades en plein air.