De Projet vum Contournement fir Dippech-Gare ass trotz dem Retard, deen e wäert kréien, net a Fro gestallt.

E Méindeg huet sech de Schäfferot vun Dippech an dee vu Recken op der Mess mam François Bausch a Carole Dieschbourg getraff. Et huet ee sech drop gëeenegt, d'Prozedur elo esou séier wéi méiglech ofzeschléissen. Als nächst Etapp wäert de Mobilitéitsministère Etüde lancéieren, déi een nach virum Summer ofschléisse wëll.

Dono géing ee sech dann nach eemol treffen, éier een d'Resultater public mécht.

Et hofft een, dass een Enn des Joers da kann ufänke mat Schaffen.

D'Biergerinitiativ Gemeng Dippech kritiséiert iwwerdeems, dass et un Transparenz géing feelen.

40 Minutten an enger Stonn ass d'Barrière zu Dippech-Gare zou, wat fir vill Problemer am Verkéier suergt. Hei passéieren nämlech all Dag 10.000 Chaufferen d'Zuchschinnen. De Contournement soll da fir Entlaaschtung suergen. Ma wéinst der feelender Autorisatioun kréien d'Aarbechten awer nach emol Verspéidung. Déi zwou betraffe Gemengen, Dippech a Recken op der Mess, wëllen no der Entrevue mat de Ministeren séier ëmsetzbar Léisungen fannen, seet d'Buergermeeschtesch vun Dippech Manon BEI-ROLLER:

"Dat eenzegt, wat den Minister Bausch eis virgeschloen huet, ass dass hien sech mat de Responsabelen vun den CFL zesummen setzt, fir ze kucken, wéi laang d'Barrière erof ass an ob een net d'Méiglechkeet huet, fir do ze intervenéieren, fir dass se net méi grad esou laang erof ass. Well d'Leit reklaméieren haaptsächlech, dass d'Barrière schonn 5 Minutten ier den Zuch kënnt erof geet. An do huet den Minister eben gesot, dass hien mat den CFL géing kucken, ob een do net kann intervenéieren."

Extrait Manon Bei-Roller (1)

Et wier wichteg, dass de Projet elo géing an d'Gäng kommen, esou d'Buergermeeschtesch weider. D'Kritik vun der Biergerinitiativ Gemeng Dippech, déi gëschter an engem Pressecommuniqué nees eng Kéier déi "inakzeptabel Intransparenz vum Dippecher Schäfferot" bedauert huet, léisst d'Buergermeeschtesch Manon BEI-ROLLER net gëllen. Hei géing net de Ball, mee de Mann gespillt ginn.

"Politesch gesinn, gesinn ech dat doten nëmmen als Aarbecht vun enger Oppositioun. Ech soen ëmmer: Hei ass en Dossier, deen d'Gemeng insgesamt ubelaangt an da fannen ech et ëmmer traureg, dass net un engem Strang gezunn gëtt. An dass een ëmmer dat Schlecht muss eraussichen. Zu dësem Zäitpunkt ass dat net vu Wichtegkeet. Hei ass et einfach wichteg, dass mir elo zesummen fir eis Awunner an deem Dossier esou séier wéi méiglech virukommen."

Extrait Manon Bei-Roller (2)

Et wier e Projet fir d'Bierger an dofir wéilt ee si och an de nächste Phasen mat abezéien. Den 26. Februar zum Beispill sollen d'Automobilisten, déi bei der Barrière stinn, sensibiliséiert ginn, de Motor auszemaachen an näischt aus dem Auto erauszegeheien.

Enn des Jores soll déi néideg Autorisatioun dann do sinn, esou dass d'Soumissiounen fir d'Ausféierung vun den Aarbechte kënne lancéiert ginn. Ronn ee Joer Retard ass dowéinst anzerechnen.

Offiziellt Schreiwes

François Bausch et Carole Dieschbourg rencontrent les communes de Dippach et de Reckange-sur-Mess au sujet du contournement Dippach-Gare (10.02.2020)
Communiqué par: ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable / ministère de la Mobilité et des Travaux publics Le 10 février 2020, suite aux discussions récentes sur le retardement du projet de construction du contournement de Dippach-Gare visant la suppression du passage à niveau PN5 de la ligne ferroviaire Luxembourg-Pétange, les ministres François Bausch et Carole Dieschbourg ont rencontré les responsables communaux de Dippach et de Reckange-sur-Mess.

À l'issue de cette entrevue portant sur un projet de longue haleine ayant déjà connu des retards significatifs, les parties prenantes se sont mises d'accord sur un avancement rapide de la procédure d'évaluation et de la participation du public tout en garantissant que les dossiers d'autorisation soient juridiquement irréprochables.

Comme prochaine étape, le ministère de la Mobilité et des Travaux publics démarrera la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement conformément à la loi du 15 mai 2018. Le but est de terminer les études sur le terrain avant l'été, à l'aide des nouvelles données scientifiques actualisées en 2019 par le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable dans le cadre de la déclaration des zones de protection spéciale (ZPS).

Dès que les études de base seront complétées, les parties prenantes se rencontreront à nouveau afin de préparer ensemble la consultation publique. Cette étape participative, partie intégrante du dossier d'autorisation, pourrait être lancée dès la finalisation des études, soit avant ou après les vacances d'été 2020.

Partant d'un scénario de bonne entente entre l'ensemble des intervenants, et avec le support des communes lors de la présentation au public, le dossier d'autorisation pourrait être conclu vers la fin de cette année. Par la suite, l'appel d'offre pour les travaux pourra être lancé.