Circulatiounsfroen, Nominatiounen a Finanze stounge ganz normal um Ordre du jour vum Diddelenger Gemengerot e Freideg.

An Zäite vum Coronavirus war dat awer och schonn alles, wat normal war. Zu dëser Sëtzung vum Gemengerot koum et nämlech net am normale Sall vun der Märei, mä am groussen Auditoire vum Centre culturel „opderschmelz". Do, wou normalerweis virun allem Concerte sinn, huet e Freideg also d'lokal Politik d'éischt Gei gespillt.

Diddelenger Gemengerot / Rep. Eric Ewald

Am Sall, an deem d'Bün erofgefuer war an d'Sëtzreie fir de Public erausgeholl goufen, war en Dësch fir all Conseiller opgestallt, am groussen U. De Buergermeeschter Dan Biancalana huet an deem Kontext drop higewisen, dass d'Derogatioun besteet, fir "de Gemengerot ausserhalb vum Gemengenhaus ofzehalen. Deem si mer nogaangen, mam néidegen Ofstand. Jiddereen huet am Fong seng Bänk: Et ass, am Fong, wéi fréier an der Schoul!"

Donieft stoung zum Beispill e Spender mat Desinfektiounsmëttel virun der Entréesdier, bref: Et war, wéi de Gemengepapp sot, eng Première, en historesche Moment an aussergewéinlechen Zäiten, an deenen d'Institutiounen awer weider fonctionéiere sollen. D'Gemengerotssëtzung kuerzfristeg iwwer Videokonferenz ofzehale wär net méiglech gewiescht. Hie géif awer drun denken, fir den nächste Gemengerot doriwwer ofzewéckelen. Fir d'Sëtzung vun e Freideg gouf et d'Méiglechkeet, sech vertrieden ze loossen: „Et ass eng Gemengeconseillère, déi och déi Méiglechkeet effektiv genotzt huet!" An zwar d'Sylvie Andrich-Duval vun der CSV, iwwerdeems den Onofhängege Vic Haas entschëllegt war. De Schäffe René Manderscheid, zanter 20 Joer am Gemengerot, huet et e bësse speziell fonnt, op enger anerer Plaz ze sinn: „Dat huet trotzdeem awer den Aarbechten an dem Wäert vun den Aarbechte keen Ofbroch gedinn! Effektiv ass et sou, dass mir och als Gemengeresponsabel mat sou enger Kris - also ech perséinlech - nach ni konfrontéiert waren. D'Aarbechten, den daily business, ass net méi, wéi et virdru war: Mir mussen eis e bëssen ëmstellen!"

Wat d'Diskussiounen ugeet, gouf et eppes méi kontroverser iwwert d'Finanzen. Donieft gouf annoncéiert, dass bis den 1. Juni all d'Manifestatiounen zu Diddeleng annuléiert sinn, gouf proposéiert, dass iwwert de PAG nei soll ofgestëmmt ginn, well d'Informatiounsversammlung dozou hat missen ofgesot an den Delai, fir Reklamatioune virzebréngen, misse suspendéiert ginn, a goufen ënnert anerem 25 Poste geschaaft fir d'Lenkeschléi-Schoul.

Vum Buergermeeschter waren et donieft nach d'Informatiounen, dass den nogeloossene Loyer fir Butteker a Restauranten, déi der Gemeng gehéieren, 20.000 € de Mount ausmaachen an dass bannent 4 Deeg 88 Persounen op den Hëllef-Service fir eeler Leit zréckgegraff hunn.