Méi wéi 149'000 Schüler am Ganzen drécke vum nächste Méindeg un nees d'Schoulbänk hei zu Lëtzebuerg. Dat sinn der 1,76% méi wéi d'Joer virdrun.

Méi wéi 57'000 Kanner ginn an d'Grondschoul, iwwer 48'000 an de Lycée. Ëm si këmmere sech méi 6'300 Léierinnen a Schoulmeeschteren a bal 4'500 Proffen.

Déi Chifferen huet den Educatiounsministère fir d'Rentrée 2019 matgedeelt. E Méindeg fänkt d'Schoul jo nees am Fondamental un. Den Dag drop ass den 1. Schouldag fir d'7ième-Schüler an e Mëttwoch kënnt de Rescht vum Lycée no.

Am Ganze ginn et iwwer 149'000 Schüler zu Lëtzebuerg, do sinn och d'Erwuessenebildung (28'000) an d'Sproochecoursen um INL, dem Institut national des langues, (16'000) derbäi. Iwwer 16'000 Schüler ginn op eng Privatschoul hei am Land.

Am Fondamental an am Secondaire gi fir dat neit Schouljoer iwwer 10'800 Enseignante gebraucht, méi wéi 6'300 fir d'Grondschoul. Do dominéiere kloer d'Léierinne mat bal 80%, d'Schoulmeeschtere maache just 20% aus. Am Lycée ass d'Situatioun méi ausgeglach, och wann hei déi weiblech Proffe mat knapp 54% dominéieren.

Wat d'Plazen an de Betreiungsstrukturen ugeet, do gëtt et ëmmer den aktuellen, agreéierte Chiffer Enn des Joers. Zejoert goufen et iwwer 59'000 Plazen. Méi wéi 42'000 a konventionéierte Strukturen, also Maisons Relaisen, Foyeren a Crèchen, eng 14'000 an net-konventionéierte Strukturen a knapp 2'800 bei Dageselteren. Am Ganze war et e Plus vu 5% bannent engem Joer, just d'Plaze bei den Dageseltere sinn ëm knapp 7% zréck gaangen.

407 konventionéiert Maison Relaisen a Crèchen gëtt et am Land, 441 kommerzieller a 582 agreéiert Dageselteren.