Vum 25. Juli 2020 un ass et fir Schüler aus dem Lycée méiglech, iwwert app.mybooks.lu, hir gratis Schoulbicher fir d'Joer 2020/2021 auszewielen.

Dës Bicher kënnen dann an der Librairie ofgeholl ginn, dat komplett gratis. Zënter der Rentrée 2018/2019 si jo hei zu Lëtzebuerg d'Schoulbicher fir Schüler aus dem Secondaire gratis.

Fir dass d'Weiderbenotze vu Bicher encouragéiert gëtt, ënnersträicht den Educatiounsministère, dass Schüler, déi Bicher benotzen, déi scho gebraucht sinn, en Akafsbong vu 50% vum Neiwäert vum Buch kréien. Mat dësem Bong kann ee Bicher fir d'Schoul kafen, déi net gratis sinn, respektiv sech och Bicher kafen, déi net fir d'Schoul virgesi sinn. De Bong kann an de Librairien, déi am Programm myBooks sinn, ageléist ginn a gëllt bis den 30. Juni 2021.

Profitéiere kënnen heivunner Schüler aus dem Enseignement secondaire classique et général, der
Formation professionnelle, de Classes européennes et internationales (International Baccalaureate, bac européen, A-level) a Privatschoulen, déi de Programm vun den ëffentleche Schoulen applizéieren.

Weider Informatiounen iwwert d'App ginn et am Communiqué vum Ministère.

Mybooks.lu: l’application pour la sélection des manuels scolaires gratuits 2020/2021 est désormais en ligne (27.07.2020)
Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse


À partir du 25 juillet 2020, l’application en ligne app.mybooks.lu permet aux élèves de l’enseignement secondaire de sélectionner les manuels scolaires gratuits pour l’année scolaire 2020/2021, qu’ils peuvent ensuite retirer en librairie, sans débourser d’argent.

Depuis la rentrée 2018/2019, les manuels scolaires obligatoires sont gratuits pour les élèves de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle.

Afin d’encourager une utilisation durable et responsable des manuels, les élèves qui ont recours à des manuels scolaires d’occasion reçoivent un bon d’achat à hauteur de 50% du prix des ouvrages neufs non commandés. Le bon d’achat permet d’acheter des livres (des manuels scolaires non gratuits ou d’autres livres) dans les librairies partenaires du programme myBooks; il est valide jusqu’au 30 juin 2021.

Qui est concerné?

Les manuels scolaires sont gratuits pour tous les élèves:

  • de l’enseignement secondaire classique et général,
  • de la formation professionnelle,
  • des classes européennes et internationales (International Baccalaureate, bac européen, A-level) de l’école publique,
  • des écoles secondaires privées qui appliquent les programmes de l’école publique.

Comment ça fonctionne?

Les élèves de l’enseignement secondaire classique et général ainsi que de la formation professionnelle passent par l’application app.mybooks.lu, grâce à un accès personnalisé et sécurisé sur PC, smartphone et tablette numérique.

Les élèves des classes de la voie de préparation, des classes d’accueil, des classes CLIJA ainsi que des classes européennes et internationales reçoivent leurs manuels directement dans leur lycée.