D'Kompetenze vun den Agents municipauxe solle vergréissert ginn. D'Inneministesch Taina Bofferding huet den entspriechende Gesetzprojet presentéiert.

D'Pecherte kënnen an Zukunft Protokoller schreiwen tëscht 25 an 250 Euro bei klengen Infraktiounen. D'Taina Bofferding erkläert.

D'Taina Bofferding

"Grondiddi vum Projet de Loi ass jo, dass méi kleng Verstéiss géint d'Gemengereglementer, déi sougenannten Incivilitéiten, déi elo kee Mënsch als déi grouss Kriminalitéit géif bezeechnen, déi awer dacks am Alldag stéieren, déi nerven, déi d'Zesummeliewen an der Gemeng kënne stéieren. Déi sollen elo kënne bestrooft ginn, ouni domadder awer d'Police an d'Justiz ze belaaschten. Ech schwätzen hei zum Beispill vum Fait, op ëffentleche Plazen ze vill haart Musek ze maachen."

D'Lëscht mat de 17 Infraktiounen, bei deenen d'Agents municipauxen agräife kënnen, steet am Gesetzprojet. Et wär net de But, d'Liewen an de Gemenge méi streng ze reegelen, huet d'Taina Bofferding gesot. Allerdéngs géing et wuel drëms goen, ze garantéieren, dass d'Biergerinnen a Bierger sech un d'Gemengereglementer halen.

RTL

© MINT

D'Ministesch huet vun enger Win-Win-Situatioun geschwat: de Beruff vum Pechert gëtt opgewäert. D'Police ka sech aneren Aufgabe widmen. Nieft dem repressive Volet wär awer och déi präventiv Roll vun den Agenten am Gesetzprojet festgehalen. Si solle beispillsweis Presenz weisen op Plazen, op deenen d'Bierger sech eventuell onsécher spieren. D'Taina Bofferding huet domat op d'Diskussioun ronderëm d'Agente vu private Sécherheetsfirmaen ugespillt, déi ënnert anerem jo vun der Stad Lëtzebuerg engagéiert sinn, fir op der Gare ze patrulléieren. Wou a wéi d'Agents municipauxen agesat ginn, decidéieren och an Zukunft eleng d'Gemengen.

Bei klengen Incivilitéiten kann an Zukunft en Agent municipal agräifen

Ze vill haart Musek am ëffentleche Raum, no den Ouvertureszäiten op Spillplaze lungeren, den Hondsdreck um Trottoir leie loossen. D'Agents Municipaux hunn an Zukunft d'Kompetenz bei esou Verstéiss anzegräifen. Och wann dat alles, wéi d'Inneministesch Taina Bofferding betount, keng kriminell Dote sinn, mä kleng Incivilitéiten.

Agents municipauxe kréie méi Kompetenzen - Rep. Pierre Jans

''Déi awer dacks am Alldag stéieren, déi nerven, déi d'Zesummeliewen an der Gemeng kënne stéieren. Déi sollen elo kënne bestrooft ginn, ouni domadder awer d'Police an d'Justice ze belaaschten.''

D'Lëscht mat de 17 Infraktiounen, bei deenen d'Agents Municipaux agräife kënnen, steet am Gesetzprojet. D'Associatioun vun den Agents Municipaux hat scho laang gefrot fir méi Kompetenzen ze kréien. Grond war ënnert anerem och de Wonsch, dass de Beruff vum Pechert opgewäert gëtt. D'Agente géifen elo awer net aktiv op d'Sich no Verstéiss goen, verséchert de President vun dëser Associatioun Steve Hatto.

''Natierlech net. Dat ass ni de But gewiescht an dat wäert en och ni sinn. Et geet dorëm, dass bei klenge Verstéiss géint d'Uerdnung Leit do sinn, déi di Saach kënnen an de Grapp huelen, ouni dass domat d'Police iwwerlaascht gëtt.''

Wann d'Agents Municipaux dann déi néideg Formatiounen hannert sech hunn, kënnen si Erwuessener fir kleng Verstéiss sanktionéieren.

An der Reegel mat enger Amende vu 25 Euro. Wa déi bannent 15 Deeg net bezuelt ass, gëtt den Dossier am Inneministère reevaluéiert. Entweder muss déi concernéiert Persoun dann näischt bezuelen, oder et gëtt méi deier, tëscht 25 an 250 Euro Amende plus 20 Euro fir déi administrativ Fraisen.

Am neie Gesetztext steet awer och déi legal Basis fir eng ganz Partie präventiv Aufgaben, Steve Hatto.

''Aufgaben déi eis Leit souwisou scho laang ausféieren. Ob dat elo d'Sécherheet vun de Kanner ronderëm d'Schoulen ass oder aner Situatioune bei Evenementer déi traditionell och vun eise Leit begleet ginn.''

D'Erweiderung vum Kompetenzberäich heescht, dass déi forméiert Pecherte méi an der Paie kréien, awer net onbedéngt, dass elo méi Agenten agestallt ginn, huet d'Taina Bofferding erkläert. Wou a wéi d'Agents Municipaux agesat ginn, decidéieren nämlech och an Zukunft eleng d'Gemengen.

Offiziellt Schreiwes

Sanctions administratives: Taina Bofferding présente la réforme destinée au renforcement des compétences des agents municipaux et du service de proximité (07.04.2021)
Communiqué par: ministère de l'Intérieur

Élargir les compétences des agent-e-s municipaux/-ales pour les habiliter d'une part à faire le constat de faits sanctionnés par des amendes administratives ou pénales et d'autre part à offrir un service de proximité pour améliorer le sentiment de sécurité des citoyen-ne-s: tel est le but du projet de loi amendé relatif aux sanctions administratives communales et à l'élargissement des compétences des agents municipaux (n° 7126), présenté aujourd'hui en conférence de presse par la ministre de l'Intérieur Taina Bofferding.

La liste reprenant 17 infractions définies par la loi que les communes peuvent adopter dans leurs règlements généraux de police permettra aux agent-e-s municipaux/-ales, mais également aux membres du cadre policier de la police grand-ducale, de sanctionner ces infractions par des amendes administratives de 25 à 250 euros. Cette liste comprend par exemple le fait de charger ou décharger des marchandises en dehors des horaires prévus, d'user une tondeuse à gazon en-dehors des horaires autorisés ou encore de déposer sur la voie publique les poubelles en dehors des périodes prévues.

La ministre de l'Intérieur Taina Bofferding note:

«Le rôle de l'agent-e municipal-e est valorisé, la police grand-ducale est déchargée de certaines tâches, et le système d'amendes administratives soulage les juridictions, tout en favorisant le vivre ensemble dans nos communes!»

La ministre de l'Intérieur vient d'enrichir le projet de loi initial par l'introduction, non seulement du volet répressif, mais aussi d'un volet préventif. Ainsi, les agent-e-s municipaux/-ales assureront également un service de proximité avec des missions d'assistance et de soutien clairement définies et recevront, à cet effet, des formations adaptées.