Vill Fonke sinn d'lescht Nuecht op der Stater Gare geflunn. Déi provisoresch Passerell, déi d'Quartiere Bouneweg a Gare verbënnt, huet ausgedéngt.

Wärend 5 Nuechte gëtt si an eenzel Deeler zerluecht. Déi eenzel Elementer ginn iwwer de Gleiser ofgebaut. Duerno dann d'Pilieren, déi op de Quaie stinn. Et ass eng Gedoldsaarbecht, all Handgrëff muss beim Demontage sëtzen.

Vun owes 23 bis moies 5 Auer daueren déi nächst Deeg d'Aarbechte ronderëm d'Stater Gare. Fir d'Sécherheet vun de Leit, déi den Demontage vun der Bréck amgaange sinn z'assuréieren, ginn d'Catenairen ofgeschalt.

E 700-Tonne-Kran ass responsabel, fir déi eenzel Stécker vun der aler Passerell ewechzehiewen. Den Aarm vun dëser schwéierer Maschinn ass impressionnant 120 Meter laang. Schliisslech muss de Kran kënnen iwwer déi ganz Gare reeche kënnen. All eenzel Schrauf muss lassgedréit ginn. An och eng Trennscheif kënnt an den Asaz.

Géint hallwer 3 war et sou wäit: Dat éischt grousst, schwéiert Stéck vun der aler Passerell konnt vum Kran ewechgehuewe ginn. Den nächste Freideg gëtt dann déi nei Passerell montéiert. Déi nei Passerell ass eng stole Struktur. Si huet e metallenen Daach an eng gliese Fassad. 400 Tonne bréngt si op d'Wo.

Nieft dëser neier Passerell gëtt och d'Stater Gare weider ausgebaut. Et entsti jo 2 nei Quaien. Am Dezember ginn déi 2 nei Quaien dann a Betrib geholl.