De Logementsminister Henri Kox huet en Donneschdeg zwee Gesetzprojete virgestallt, déi ugangs 2023 sollen an der Chamber kënne gestëmmt ginn.

Reform Logement / Rep. Claudia Kollwelter

"D'ëffentlech Hand soll an Zukunft net 3 oder 4% vum Wunnengsmarché hunn, mä 10 oder 15%!". Dat huet de Logementsminister Henri Kox en Donneschdeg bei der Presentatioun vun zwee neie Gesetzesprojete betount. D'Hëllefe fir ze Wunnen zu Lëtzebuerg solle méi gerecht verdeelt ginn an et solle méi Leit dovunner profitéiere kënnen.

Engersäits soll e Regëster geschaaft ginn, an deem all d'Locatiounswunnengen, déi an ëffentlecher Hand sinn, registréiert ginn. Den Henri Kox mat Detailer: "Fir datt mer en Iwwerbléck hunn, wou wat gebaut ginn ass, a mer wëssen, wat zur Verfügung steet. An déi Clienten, déi kënne verdeelt ginn, sinn och do registréiert. D'Aufgab ass et, eng Vue d'ensemble vun allem ze hunn, Gerechtegkeet hunn. Well mer de Moment nach ënnerschiddlech Systemer hunn."

Och d'Krittäre wiere momentan nach ënnerschiddlech. D'Verdeelung vun de Wunnenge soll mam Regëster gerecht an novollzéibar gemaach ginn, huet de Logementsminister ënnerstrach.

E wichtege Punkt wier awer net just ze kucken, datt d'Leit eng Wunneng fannen, mä datt se do dernieft och nach Suen iwwreg hunn, fir ze liewen. Dofir gëtt de Loyer ugepasst u wat ee verdéngt: "Een, deen en niddregt Akommes huet, brauch just 10% vu sengem Akommes fir déi Locatiounswunneng ze bezuelen."

De Prozentsaz geet bis op 35 Prozent vum Akommes. Beim Verkaf vun ëffentleche Wunnengen huet de grénge Minister betount, datt et hei net ëm Propriétéitsrecht, mä Wunnrecht géif goen: "Sollt se dann eng Kéier verkaf ginn, ass d'ëffentlech Hand déi, déi d'Réckkafsrecht garantéiert huet. Dat ass am Virfeld bekannt. De neie Proprietär weess, wat en erwaart, wann en erëm verkafe wëll. E kritt natierlech dat zréck, wat en investéiert huet, mä e kann net vun enger Plue-value profitéieren, well soss hu mir näischt geleescht."

Den zweete Gesetzesprojet viséiert dann déi individuell Hëllefen, vun deenen ee profitéiere kann, wann een eppes lount, keeft, verkeeft, Proprietär ass, oder renovéiert. Stéchwuert energetesch Renovatioun zum Beispill sollen d'Leit mat niddregem Akommes verstäerkt ënnert d'Äerm gegraff kréien: "Dat heescht, déi, déi an der ënneschter Kategorie vum Akommes sinn, kréie bis 40% méi Subventioun, déi iwwert d''Prime House' eraus bezuelt gëtt."

Donieft kann een zum Beispill an Zukunft vu bis zu 35.000€ Hëllefe profitéieren, wann een eng Wunneng keeft. Dem Henri Kox no kéinte béid Gesetzestexter, wann alles gutt geet, Ufank nächst Joer an der Chamber gestëmmt ginn.

Schreiwes

Vers le droit au logement - La réforme de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement !

Communiqué par : ministère du Logement

L'aide au logement sera réformée par deux projets de loi qui remplaceront la loi actuelle datant de plus de 40 ans. Le premier projet de loi mettra en place un cadre clair, transparent et juste pour le financement du logement abordable et l'accompagnement de ses habitants. Le deuxième projet de loi prévoit d'élargir et de simplifier les aides individuelles pour le logement, en location et à la propriété du marché privé.A. Le logement abordable : vers un parc de logements durablement abordables
La réforme a pour objectif de dynamiser la création de logements abordables en main publique afin de donner une perspective au nombre croissant de ménages qui ont des difficultés à se loger décemment. Le projet de loi dresse le cadre nécessaire pour réussir ce défi. « Le Luxembourg a besoin d'un parc de logements qui restent durablement abordables. C'est ainsi que nous allons assurer le droit au logement et par là, la cohésion sociale ! » a souligné Henri Kox, le ministre du Logement lors de la conférence de presse.
Éléments clés du projet de loi relative au logement abordable (détails en annexe) :
• Modernisation du système des participations financières « aides à la pierre »
• Introduction des concepts de bailleur social et de bail abordable
• Mise en place d'un registre national des logements abordables « RENLA »
B. Les aides individuelles au logement : un système d'aides plus simple et généreux
Ce projet de loi a pour objectif de mieux aider les populations vulnérables qui restent particulièrement touchées par la flambée des prix. « En réformant le système des aides individuelles au logement dans sa globalité, notre objectif primordial est non seulement de simplifier le système des aides, mais de les rendre en même temps plus généreuses et équitables », résume le ministre du Logement.
Éléments clés du projet de loi relative aux aides individuelles au logement (détails en annexe) :
• Révision des critères d'éligibilité et conditions d'octroi pour faire bénéficier un plus grand nombre
• Augmentation des montants et plafonds pour alléger le taux d'effort
• Simplification et digitalisation administratives du système dans son ensemble
• Seuls les futurs acquéreurs d'un logement du marché privé sont éligibles aux aides individuelles, sachant que les acquéreurs d'un logement abordable bénéficient d'un soutien financier indirect dans la cadre des aides à la pierre
« Avec ces deux projets loi sur le logement abordable et les aides individuelles, le gouvernement réalise la promesse faite dans l'accord de coalition. À savoir : réformer de fond en comble la législation relative aux aides au logement. Ensemble avec le Pacte logement 2.0, la création du Fonds spécial pour logement, l'adoption des lois de financement de projets d'envergure nationaux (Elmen, Wunne mat der Wooltz, NeiSchmelz, ...), l'offensive lancée du logement abordable public est ainsi complétée. », a encore relevé le ministre du Logement. Par ailleurs, Henri Kox a souligné qu'avec la prochaine réforme du bail à loyer et l'introduction prévue d'une taxe à la mobilisation des terrains non construits, une autre étape importante dans le changement de paradigme est ainsi amorcée. « Cette politique ciblée est un fort engagement vers le droit au logement, afin de garantir un "vivre ensemble" digne, durable et de qualité pour tous » a noté le ministre du Logement.

(Animation explicative du projet de loi relative au logement abordable: www.youtube.com/watch?v=stXM_V8iop8)