Déi Terraine ginn ouni Bauvertrag zu engem abordabele Präis ugebueden. Gréng Luucht fir de Projet gouf et am Gemengerot den 21. Juni 2022.

2018 hat d'Gemeng e 5,5 Hektar grousst Areal kaf, wat sech iwwert dem zukünftege Staddeel "Wunne mat der Wooltz" befënnt. Nodeems elo 4 Joer dru geplangt gouf, entstinn elo do 102 Bauterrainen (tëscht 2,3 an 12,1 Ar grouss), fir e Quartier mat héijer Wunnqualitéit ze schafen. D'Präisser vun den Terraine gi vun 125.630 € bis 575.225 €.

De Projet "Op Heidert" gëtt an 3 Phasen ëmgesat. Am September dëst Joer gëtt en éischten Deel vun den Terraine preparéiert an am September 2023 sollen dann déi éischt Haiser do gebaut kënne ginn. Am Dezember 2023 sollen dann déi nächst Haiser kënne gebaut ginn an déi 3. Phas wier da fir Mäerz 2024.

Wie sech fir ee vun den Terrainen intresséiert, ka seng Demande bis den 20. September 2022 beim Notär Thomas Feider zu Wolz eraginn. Déi néideg Dokumenter fënnt een op www.heidert.lu, beim Notär an op der Gemeng (heidert@wiltz.lu oder via Telefon um 95 99 39 84).

Just physesch Persounen dierfen ee vun den Terraine kafen an et kritt een och just 1 Terrain pro Persoun oder Koppel. Et kann ee sech awer och fir puer Terraine mellen, da muss een allerdéngs uginn a wéi enger Reiefolleg d'Prioritéit jee Terrain läit. Leit mat Bezuch zu der Gemeng Wolz gi prioritär behandelt.

Den 8. an 9. Juli ginn et Informatiounsversammlungen iwwert de Projet, dëst all Kéiers zu Wegdichen.