Vum Ëmgang mat der Waff bis bei d'Protokolle schreiwen - den Alldag als Polizist bréngt déi ënnerschiddlechst Challengë mat sech.

Schonn an der Ausbildung a sécherlech och spéider am Asaz.

"1 Beruff, 1000 Méiglechkeeten" et et dann och um Stand vun der Police op der Studentefoire an der Luxexpo.

Eng RTL-Equipe war op enger Nuechtsschicht bei der Police zu Esch mat dobäi.