D'Betriber kënnen sech op repairandshare.lu registréieren.

Zu enger nohalteger Kreeslafwirtschaft, déi an alle Beräicher vun eiser Gesellschaft Sënn mécht, gehéiert jo och dass ee Saache fléckt aplaz se ewech ze geheien oder dass een se ënnerteneen ausléint, fir dass net jiddereen se sech muss kafen – ewéi zum Beispill eng Méimaschinn oder eng Heckeschéier. Dat ass och dat, wat de Beroder vun der SDK um Häerz läit, Camille Ney...

Reportage SDK Aktuell 23.8.2023 11h40