Carte blanche Astrid Lulling

Tëschent Oktober 1965 a Juli 2014 hunn ech mech als Deputéierten hei an der Chamber an als Member vum Europäesche Parlament vill ëm d'Agrarpolitik an domat ëm d'Interesse vun eise Baueren a Wënzer gekëmmert. Ech hat och ëmmer e gudden, direkte Kontakt mat hire Beruffsvertrieder. Besonnesch houfreg sinn ech nach haut, datt et mer 1972 duerch eng Interpellatioun an der Chamber gelongen ass ze verhënneren, dass den deemolegen Energieminister Marcel Mart der Cegedel erëm erlaabt hätt, den Tarif agricole fir d'Baueren eropzesetzen.

Dat huet d'Cegedel bis dohinner ëmmer, trotz hirer schlechter Gestioun, mat falschen Argumenter, fäerdegbruecht. Déi hunn ech a menger Interpellatioun opgedeckt, esou dass den Energieminister net anescht konnt, wéi der Cegedel net nozeginn.

D'Erhéijung vum Tarif agricole ass verhënnert ginn. Si hätt deemools eis Baueren a Wënzer 25 Millioune Frang d'Joer kascht. Wann ech a leschter Zäit héieren a liesen, wéi besonnesch déi Gréng als Regierungspartei eis Bauere behandelen, wat se hinne virwerfen, wéi se d'Leit am Land wëlle gleewen doen, d'Bauere géifen hir Aarbecht net méi richteg an net nohalteg maachen, da kréien ech eppes u mech.

Gréng Politiker an aner gréng Ideologen, déi net emol en eegene Gaart hunn, wëllen de Bauere virschreiwen, wéi si hir Betriber ze féieren hätten. D'Baueren an hir Beruffsvertrieder sollen a brauche sech dat net weider bidden ze loossen. Si sinn dach déi Éischt, déi un enger gesonder Natur interesséiert sinn. Hire Beitrag zum Naturschutz hei am Land ass weesentlech a relativ bëlleg fir d'Allgemengheet. Ech war frou, wéi ech an hirem Wochenorgan "de Lëtzeburger Bauer" gelies hunn, dass deen neie President Christian Wester an och hir Administratioun sech déi Virwërf vun deene Gréngen net méi gefale loossen, datt verlaangt gëtt, mat hinnen ze diskutéieren, iert se mat neien Ziler an nach méi Bürokratie konfrontéiert ginn. Bravo!

Mir däerfen net andauernd weider Bauerebetriber hei am Land verléieren. Well ouni si steet eis Versuergung mat anstännege Liewensmëttel an eis Liewesqualitéit iwwerhaapt um Spill.