Am Stater Gemengerot gouf e Méindeg en éischten Tëschebilan vun der Corona-Kris gezunn.

De CSV-Schäffe Laurent Mosar huet ënnert anerem d'Mesuren ervirgehuewen, déi d'Stad am Kontext vu Covid-19 huet missen huelen. Eleng d'Seefen, d'Desinfektiounsmëttel an d'Masken, déi kaf goufen, hunn iwwer 480.000 Euro ausgemaach. Fir den Teletravail huet d'Stad Lëtzebuerg Computeren am Wäert vu 85.000 Euro kaf.

Am Budget wieren dem Laurent Mosar no an enger éischter Phas 1,5 Milliounen Euro virgesinn, fir d'Commercen z'ënnerstëtzen, dat mat Hëllef vun engem System mat Bongen. Eng Motioun, fir de Geschäftsleit aus der Stad Lëtzebuerg ënnert d'Äerm ze gräifen, gouf och unanime ugeholl. Domat géif de Maximum gemaach ginn, deen ee kéint maachen, sot de CSV-Schäffen Serge Wilmes. Vum Inneministère krut een de prinzipiellen Accord, fir de Geschäftsleit finanziell Hëllefe kënnen ze ginn. Den Detail misst allerdéngs elo nach gekläert ginn. De Wëlle wier awer do, fir esou eng Hëllef kënnen auszebezuelen. En anere Volet ass dee vun Akafsbongen. De Serge Wilmes erkläert:

Mir wäerten nämlech all Commerçant, Cafetier a Restaurateur d'Méiglechkeet ginn, fir un d'Stad Lëtzebuerg Bongen am Wäert vun 1.000€ ze verkafen a mir géifen déi dann an den nächste Méint an der Ëffentlechkeet verspillen oder verdeelen. Déi Mesure soll elo am Juni lancéiert ginn, fir eng Direkthëllef ze ginn.

Donieft soll den Internetsite vun der Union commerciale zesummen mat der Stad Lëtzebuerg ganz frësch gemaach ginn, fir de Butteker eng Vitrinn ze ginn, esou de Serge Wilmes.

Fir datt wierklech all Commerçant aus der Stad eng virtuell Vitrinn kritt, wou e sech a seng Produiten ka virstellen, mat Linken wou se déi verkafen.

Dës Mesurë sollen de Commerçanten dann och iwwert d'Kris eraus hëllefe Visibilitéit ze kréien.

Wann d'Previsioune vum Inneministère richteg wieren, kéint d'Stad mat engem Total vun 110,8 Millioune manner Recettë wéi virgesi rechnen, huet de Laurent Mosar e Méindeg de Mëtteg am Gemengerot nach betount. Zu de Recetten, op déi d'Stad Lëtzebuerg an de leschten 2 Méint huet missen duerch d'Kris verzichten, gehéieren ënnert anerem Loyeren vu Commercen (225.000€), Taxen fir Terrassen (110.000€) oder awer d'Recettë vun ëffentleche Parkhaiser, déi net manner wéi 2,5 Milliounen Euro bis ewell ausmaachen.

E globalen Impakt um Niveau vum Stater Budget wier de Moment nach schwéier anzeschätzen, sot de Laurent Mosar. En definitive Bilan kéint ee wuel eréischt Ufank 2021 zéien.