Donieft präziséiert d'Gemeng, datt kee Betrib seng Terrass dëst Joer muss bezuelen.

Vun e Mëttwoch u sinn d'Terrassen nees op an e Freideg sinn och d'Restauranten, d'Caféen an d'Bistroen nogezunn. D'Betriber sinn frou, nees kënnen opzemaachen, trotz de sanitäre Mesuren. Ma d'Situatioun bleift weiderhi schwiereg, besonnesch fir Etablissementer, déi keng Terrasse hunn. D'Stad Lëtzebuerg wëll dëse Betriber elo entgéintkommen.

Terrassen an der Stad / Reportage Annick Goerens

Am leschte Gemengerot vun der Stad Lëtzebuerg huet den Schäfferot annoncéiert, dass si an dëser exzeptioneller Situatioun all deene Betriber eng Terrassen zur Verfügung stellen, déi eng Demande maachen. An dat och sou séier wéi méiglech, präziséiert den CSV-Schäffe Serge Wilmes

„Mir si scho mat enger gudder Dosen Demandë confrontéiert vu Restauranten, déi nach ni eng Terrassen haten oder déi eng méi grouss Terrasse wëlle kréien oder ob enger anerer Plaz, wou se dann net autoriséiert haten. Konkret kann ech d'Beispill ginn an der Ënneschtgaass, do si jo eng ganz Partie méi kleng Restauranten, déi nach keng Terrassen hunn. Deene gi mer eng Terrassen elo an der Ënneschtgaass. Do wäerten dann den Ament d'Taxien op enger Plaz verluecht ginn, wat souwisou geplangt war. Dat heescht, déi Demande sinn erakomm a mir traitéieren déi. A wann et nëmme méiglech ass, da gi mer der Demande och no.“

Een anert Beispill, fir een Reamenagement, ass an der Rue du Fossé, also am Gruef an der Stad. Do hunn och eng Partie Restaurante schonn eng Demande gestallt.

„Entweder bei sech, wann den Trottoir nach grouss genuch ass, fir do nach méi eng grouss Terrasse ze kréien, respektiv op enger Parkplaz virun der Dier, déi mer den Ament da suppriméieren, dann och eng Terrassen ze kréien. An wou mer eis bewosst sinn, dass mer deem mussen entgéintkommen, fir dass déi Leit awer dat kënne kompenséieren, déi Dëscher, déi se bannen net kënnen hunn, se wéinstens dobausse bei guddem Wieder da kënnen opzestellen. An dann nach eng Kéier wichteg ze betounen, dass och dëst Joer kee brauch seng Terrasse ze bezuelen.“

An wat ass mat Etablissementer, déi wierklech op enger Plaz leien, wou een net direkt virun der Dier kann eng Terrasse amenagéieren?

„Do versiche mer eng aner Plaz, déi net wäit fort ass, ob et do méiglech ass, dass si eng Terrasse kréien. Wat ebe Contraintë sinn, dass effektiv ëmmer muss kucken, dass een zum Beispill e Pompjeeswon oder eng Ambulanz och kann duerch d'Strooss kommen. An och soss, dass et eben net ze vill de ganzen Espace publique géing zousetzen, och kee Foussgänger méi kéint laanscht kommen. Do, wou et de Fall ass,  musse mer eben eng aner Méiglechkeet fannen, op enger anerer Plaz. Mä mir sinn gudde Wëllen, wierklech fir jidderengem entgéintzekommen.“

Och op den traditionelle Plaze wéi dem Knuedler oder der Plëss sinn schonn Demanden erakomm fir d'Terrassen nach kënne méi grouss ze maachen, sou nach den CSV-Schäffe Serge Wilmes. Och do wäre scho Konzepter ausgeschafft ginn.