Am Gemengerot an der Stad hunn d’Oppositiounsparteien déi Gréng, LSAP, an déi Lénk e Freideg proposéiert, den Taux vun der Grondsteier z'erhéijen.

Den Taux vun der Grondsteier (Steier op d'Immobilien) op eidelen an direkt bebaubaren Terraine soll deemno vun aktuell 500% op 15.000% an d'Luucht gesat ginn.

Als Beispill: bezilt een haut op engem klengen Terrain, deen eidel steet, 20 Euro d'Joer, da géing ee mam erhéichten Taux 1.200 Euro d'Joer bezuelen. Bei engem groussen Terrain géing ee beispillsweis vun 10.000 Euro op 300.000 Euro kommen.

Déi 3 Oppositiounsparteien an der Stad wëllen domadder dat selwecht maachen, wéi d'Stad Dikrech et gemaach huet. Déi Gréng, d'LSAP an déi Lénk hunn an der Stad 10 vun de 27 Sëtz am Gemengerot. Iwwert d'Propositioun gouf e Freideg nach net ofgestëmmt.