Diddeleng wiisst an d'Quartiere sollen eng nei Schoul, zousätzlech Sozialwunnengen an nei Sportinfrastrukture kréien a solle schonn 2021 ofgeschloss ginn.

Bauprojeten zu Diddeleng / Reportage vum Morgane Denozi

Diddeleng wiisst an d'Quartiere sollen nach méi lieweg ginn, mat enger neier Schoul, zousätzleche Sozialwunnenge an neie Sportinfrastrukturen. Alles Projeten, déi bis d'nächst Joer ofgeschloss solle ginn.

E modernt an innovatiivt Liewensgefill soll ee mat den neie Bauprojeten zu Diddeleng kréien.
De gréisste Projet ass d'Schoul "Lenkeschléi", eng Kombinatioun aus Schoul, Maison Relais, Sport an Logopedie.

Ma och de Shared Space, deen elo an der zweeter Phas sou gutt wei fäerdeg ass, geet an déi drëtt Phas.

De Buergermeeschter Dan Biancalana erhofft sech esou en Zesummeliewen an der Staat: „D'Quartiersliewen an Diddeleng ass generell ganz wichteg, wann mer nei Quartieren an der Planung hunn, wei zum Beispill de Quartier „Lenkeschléi“, dass et och wichteg ass, Platzen ze schafen, wou d' Leit sech kënnen ophalen am ëffentleche Raum, mä och respektiv ëffentlech Infrastrukturen, wéi Schoul oder Maison Relais. Ech mengen dat sinn awer am Fong Komponenten, déi fir eis am Quartiersliewe wichteg sinn an dann och déi eegen Akzeptanz fannen.“

E weidere Projet sinn déi nei sozial Wunnengen an der Rue du Commerce. Sou gëtt déi al Scheier renovéiert, fir dass zwee Appartementer an zéng miwweléiert Zëmmere kënnen agebaut ginn. Ma dat ass net den eenzege Projet, fir méi Awunner kënnen ze empfänken: „Mer hunn nei Quartieren, déi am Gaang gebaut ze ginn, de Quartier Lenkeschléi a virun allem e grousse Quartier, dat ass de Quartier Neischmelz, wou dausend Wunnengen hikommen, dat ass e Projet, deen eis wäert déi nächst 10 bis 15 Joer begleeden. Doduerch wäert d'Staat Diddeleng weider wuessen, wäert och nei Awunner kréien, mä mer wäerten dat natierlech och a Phasen entwéckelen, well et fir eis och wichteg ass, dat ganzt kënnen ze steieren an ech mengen, dass dat wat wichteg ass am Wuesstem vun enger Staat, respektiv och vun engem Land, dass een och de Wuesstem steiere kann an dat an Zigelen hält.“

Net fir näischt gouf Diddeleng 2018 vun der europäescher Kommissioun zur europäescher Staat vum Sport ernannt. Et goufen an de leschte Jore vill Akzenter op de Sport am ëffentleche Raum gesat. Déi oppe Schwämm gëtt och ganz nei renovéiert a soll fir déi nächst Saison fäerdeg sinn. Och op den "Paddle Tennis" ass d'Gemeng stolz.

All déi nei Projete sollen am Ensembel gutt iwwer 35 Milliounen Euro kaschten.