Nom Guide du futur étudiant an dem Guide du futur diplomé geet et an dëser Publikatioun ëm méi praktesch Froen, déi op d'Studenten duerkommen.

Nom Guide du futur étudiant an dem Guide du futur diplomé geet et an dëser Publikatioun ëm méi praktesch Froen, déi op d'Studenten duerkommen.

Zum Beispill wéi een dolaanscht kënnt, fir an Däitschland mussen d'GEZ oder d'Taxe d'habitation a Frankräich ze bezuelen.

De Studenteguide kënnt déi éischte Kéier am November eraus, just zur Zäit fir d'Studentefoire.