Am Laf vum Joer 2018 hätten 4 Iwwerdosissen zum Doud gefouert. E Chiffer, deen an de leschte Joren ëmmer méi zeréckgaangen ass.

Dat beseet déi neisten Editioun vum nationale Drogerapport, deen e Méindeg publizéiert gouf.

Et gëtt geschat, dass eng 2.250 Leit am Land där huelen, dat mécht en Taux vun 5,8 op 1.000 Awunner, am Joer 2000 louch dësen nach bei 9 Konsumenten op 1.000 Awunner.

Am beléiftste bei de staarken Drogen, déi op d'mannst eng Kéier am liewe geholl ginn, ass de Kokain. D'Opioiden, dorënner grad den Heroin, gëtt awer dogéint bei Leit, déi reegelméisseg Droge konsuméieren, méi geholl.

De nationalen Drogecoordinateur Alain Origer weist sech natierlech zefridden iwwert dës Baisse

Eng Baisse vum problemateschen Drogekonsum, manner HIV-Infektiounen an Iwwerdosisse bei Consommateuren a méi Cannabis a Kokain um Marché: Dat sinn e puer Konklusiounen, déi een aus dem sougenannten Drogerapport 2019 zéie kann, deen e Méindeg publizéiert gouf.

Drogerapport 2019 - Reportage Eric Ewald

Am RTL-Interview war den nationalen Drogecoordinateur frou doriwwer, dass de problemateschen Drogekonsum iwwert déi lescht 10 Joer erofgeet.

Deen Trend géif sech och weider confirméieren, woubäi d'Populatioun nach ëmmer zu ronn 3/4 aus Männer an zu 1/4 aus Frae besteet, wéi den Alain Origer betount huet: „Awer et hänkt och vun den Drogen of. Ech mengen, kloer, Heroin/Kokain ass eng Drog, déi am Fong méi, problematesch gesinn, vun de Männer consomméiert gëtt, mä wann een z.B. an déi nei synthetesch Droge geet, Amphetaminnen oder och psychotrop Medikamenter, do sinn et dacks d'Fraen, effektiv, déi méi héich Taux de prévalencen hunn.“

D'Baisse vum problemateschen Drogekonsum géif awer net onbedingt bedeiten, dass doduerch och deen allgemengen no ënne geet.

Den Alain Origer
Am Laf vum Joer 2018 hätten 4 Iwwerdosissen zum Doud gefouert. E Chiffer, deen an de leschte Joren ëmmer méi zeréckgaangen ass.

2014 gouf et en Ausbroch vun HIV-Infektioune bei Leit, déi Droge gesprëtzt hunn, ma zanter 2-3 Joer ass déi Zuel staark réckleefeg, huet den nationalen Drogecoordinateur ervirgehuewen. Virdru war se allerdéngs och ferm an d'Luucht gaangen.

An och bei den Iwwerdosissen ass een op engem historeschen Déif ukomm:„Mir si leider Gottes nach ëmmer bei 4, dat sinn der 4 ze vill. Mä par rapport zu 2007, wou mer 27 Fäll haten, ass dat eng signifikativ Baisse, a mir hoffen, dass dat sou virugeet!“

Den Alain Origer féiert dee Réckgank ënnert anerem op méi Investitiounen an d'Risiko-Reduktioun zréck, dat heescht et goufe wäit méi Sprëtzen ausgedeelt.

Wéi steet Lëtzebuerg dann allgemeng an der Europäescher Unioun do, wat den Drogekonsum ugeet? Den Alain Origer:„Majo, besser wéi virun 10 Joer, op alle Fall! Dat heescht, wat de problemateschen Drogekonsum ugeet, si mer definitiv oder ware mer viru 15 Joer un der Spëtzt; mir sinn elo an engem niddrege Mëttelfeld, souzesoen! Wat d'Iwwerdosissen ugeet, si mer eng vun deenen niddregsten, an ech denken, wat de Konsum an der genereller Populatioun ugeet, do leie mer och ënnert de meeschte Wäerter an der Europäescher Unioun!“).

De Konsum vu Kokain belift problematesch

Obwuel den Taux vu Leit mat engem problemateschen Drogekonsum am Grand-Duché staark erof an d'Tendenz weider an dës positiv Richtung geet, obwuel 2018 bal eng hallef Millioun steril Sprëtze verdeelt goufen an obwuel virzejoert nëmmen, tëscht Gänseféisercher, jee 4 nei HIV-Infektiounen an Iwwerdoséierunge gezielt goufen (par rapport zu z.B. nach 26 Iwwerdosissen am Joer 2000), ass den Alain Origer, nationalen Drogecoordinateur, a sengem Fazit net ze vill euphoresch:

Drogerapport 2019 - Alain Origer

"Virsiichteg bleiwen, well et ass sou, dass mer gesinn, z.B. beim Kokain, wéi séier dass eng nei Tendenz am Fong kann immens Repercussiounen hunn, well et ass net nëmmen, dass déi Drog dann effektiv vun anere Leit eventuell consomméiert gëtt, mä et ass och, wéi gesot, dee ganze Rateschwanz, deen hannendrun ass, d.h. Infektiounen, Aart a Weisen, wéi et consomméiert gëtt... Wann ee weess, dass de Kokain z.B. 10-15mol den Dag consomméiert gëtt: Dat huet eng ganz Rei vu Repercussiounen, och wat d'Prise en charge ugeet. D.h. synthetesch Droge sinn och en Thema, wat eis nach ëmmer wäert beschäftegen, Cannabis absolut och, wann dat sou virugeet mat der Stäerkt... D.h. mir wäerten héchstwarscheinlech an den nächste 15 Joer grad souvill Aarbecht hu wéi déi 15 Joer virdrun!"

D'Consommatioun vu Kokain hëlt hei am Land iwwregens weider zou. Iwwerdeems ginn ëmmer méi Drogen inhaléiert amplaz gesprëtzt, wat dem Alain Origer no eng manner risikoräich Consommatioun duerstellt.

De Communiqué vum Gesondheetsministère

Rapport RELIS 2019: baisse du nombre d'usagers de drogues parmi les nouveaux cas d'infections au VIH, tendance à la baisse des cas de surdoses mortelles et hausse de la proportion de consommateurs de cocaïne parmi les usagers à haut risque (10.02.2020)
Communiqué par: ministère de la Santé Le rapport de synthèse 2019 sur l'état du phénomène des drogues et des toxicomanies (RELIS 2019) vise à situer l'usage de drogues d'acquisition illicite et ses corolaires au niveau national.

L'usage de drogues illicites à l'échelle nationale

On observe au Grand-Duché de Luxembourg une tendance longitudinale à la baisse de l'usage à haut risque de drogues d'origine illicite. Sur base des données les plus récentes, on estime que le nombre de personnes qui présentent ce type d'usage au Luxembourg se situe autour de 2.250, ce qui équivaut à un taux de prévalence de 5,8 usagers par 1.000 habitants âgés entre 15 et 64 ans. En 2000, ce même taux équivalait à 9 usagers sur 1.000 habitants et figurait alors parmi les plus hauts au sein de l'Union européenne. Selon des données de recherche partielles non encore publiées portant sur l'année 2018, cette tendance à la baisse semble se confirmer.

En ce qui concerne la population générale, les résultats de la dernière enquête nationale représentative (EHIS, 2014) indiquent que l'ampleur de l'usage de drogues illicites au sein de la population générale du Luxembourg se situe en dessous de la moyenne de l'UE et est généralement moins élevée que dans les pays voisins du Luxembourg, surtout en ce qui concerne l'usage récent (au cours de la dernière année). Concernant l'usage-vie (l'usage de drogues au moins une fois au cours de la vie), après le cannabis (23,3%), la cocaïne est la drogue la plus consommée (2,5%) par la population générale âgée entre 15 et 64 ans.

Selon les dernières données disponibles, 27% des adolescents âgés de 15 à 18 ans ont consommé du cannabis au moins une fois au cours de leur vie. L'usage actuel (au cours du dernier mois) a légèrement augmenté - 13% en 2018 et 11% en 2010 (HBSC, 2018).

Il résulte par ailleurs d'une récente enquête en ligne sur l'usage de drogues à des fins récréatives, réalisée en 2018 au Luxembourg auprès de 1.223 répondants, que le cannabis est la drogue la plus consommée. Parmi les répondants rapportant être usagers de drogues, 81% font état d'usage actuel de cannabis, suivi de la cocaïne (13,9%) et de l'MDMA (10%) (EWSD Luxembourg, 2018).

Évolution progressive vers des modes d'administration à moindre risque

Les opioïdes (l'héroïne en particulier) restent les drogues les plus répandues dans la population d'usagers de drogues à haut risque. Cependant, la consommation de premier choix d'opioïdes a tendance à diminuer, tandis que la consommation de cocaïne et de mixtures/cocktails contenant de la cocaïne accusent une hausse. La polytoxicomanie demeure fréquente au sein de cette même population.

Parmi les usagers des salles de consommation supervisée de drogues, on constate que l'usage par inhalation gagne du terrain sur l'usage par injection. Suite à un travail actif d'incitation à la réduction des risques, 51% des usagers des salles de consommation supervisée de drogues consomment entretemps par voie d'inhalation, ce qui constitue un mode de consommation à moindre risque, contribuant notamment à une réduction du risque de surdoses et de la transmission de diverses maladies infectieuses.

Demande de traitement et d'offres de réduction des risques en hausse

Le nombre d'usagers de drogues en traitement suit une tendance à la hausse, tout comme le nombre de contacts avec les structures d'aide et de réduction des risques nationales ayant atteint plus de 167.000 épisodes de contacts en 2018 (150.937 en 2016). On note par ailleurs une augmentation continue du nombre de seringues stériles distribuées dans le cadre du programme national d'échange de seringues entre 2013 et 2018 (2013: 190.257; 2018: 492.704 seringues stériles distribuées).

L'âge moyen des usagers de drogues en traitement augmente depuis les 20 dernières années (38 ans en 2018 et 28 ans en 1997). Les demandeurs de traitement sont majoritairement des hommes (76%). Le nombre d'usagers d'opioïdes entrant en traitement a diminué de manière discontinue depuis les 10 dernières années (52% en 2018 et 82% en 2008) alors que le nombre de personnes en traitement pour usage de cannabis et pour usage de cocaïne a connu une tendance discontinue à la hausse au cours de la même période. Depuis 2011, une stabilisation du nombre de demandeurs de traitement de substitution pour des opioïdes a été enregistrée.

Morbidité et mortalité associées à l'usage de drogues

Entre 2014 et 2016, on observait à l'échelle nationale une hausse des nouvelles infections VIH parmi les injecteurs de drogues (21 cas en 2016), attribuable en partie à la disponibilité et l'usage par injection accrus de cocaïne. Les données des deux dernières années témoignent d'une baisse marquée du nombre d'injecteurs de drogues parmi les cas de nouvelles infections au VIH (4 cas observés en 2018).

Même si les infections par le VHC (hépatite C) parmi les injecteurs de drogues semble récemment accuser une légère baisse, les taux de prévalence (61,3%) restent élevés parmi ces mêmes usagers.

Depuis le déploiement des plans d'action nationaux en matière de drogues et de toxicomanies, une tendance globale à la baisse des décès par surdosage s'observe au niveau national. Si en 2000, 26 victimes d'une surdose fatale ont dû être déplorées, un nombre de 4 victimes a été constaté en 2018.

Offres de drogues illicites: augmentation de la quantité de cannabis et de cocaïne saisies

Globalement, les saisies de cannabis ont représenté 75% du nombre total de saisies au Luxembourg en 2018. Le nombre et la quantité de cannabis saisi sont à la hausse (un pic de 216 kg a été atteint en 2018). Les saisies de cocaïne sont également à la hausse. Bien que le nombre de saisies ait été légèrement inférieur à celui de 2017, une quantité record de près de 347 kg de cocaïne a été saisie en 2018. À noter que la pureté de la cocaïne sur le marché a tendance à augmenter, tandis que son prix a tendance à diminuer. Pour ce qui est du cannabis, sa concentration moyenne en THC est passée de quelque 11% en 2010 à 16% en 2018.

Le rapport de synthèse RELIS 2019 peut être téléchargé via le Portail Santé: www.sante.lu.