A 7 verschiddene Quartieren zu Diddeleng ginn et Schoulgebaier fir d'Primärschoulkanner.

D'Zil vun de Gemengeresponsabelen ass et, dass all Quartier säi Schoulgebai huet. Op dës Manéier sinn d'Weeër fir d'Kanner méi kuerz a sécher. Zenter dësem Mount ass en neit, ganz funktionellt Gebai zu Diddeleng dobäi komm.

"Op Lenkeschléi", esou heescht den neie Quartier, deen zu Diddeleng zanter e puer Joer entsteet. Eng 250 nei Wunnenge gi gebaut. Eefamilljen- an Appartementshaiser. Sou wiisst d'Forge du Sud ëm 600 Awunner.

Zanter dësem Mount huet déi nei Quartiersschoul hir Diere fir d'Kanner op. Et ass e fuschneit Konzept. Schoul a Maison Relais sinn ënnert engem Daach.

120 Kanner ginn hei an d'Schoul. 90 sinn der an der Maison Relais ageschriwwen. Si gi vu 40 Leit encadréiert. Dat ass Leier- an edukatiivt Personal. Si schaffen als Ekipp zesummen a begleeden déi Jonk iwwer den Dag.

5.000 Quadratmeter grouss ass dat neit Gebai. Et ginn 10 Klassesäll an 13 Raim, wou déi verschiddenst Aktivitéite kënnen organiséiert ginn. D'Bibliothéik kënnt grousse Succès.

16 Milliounen Euro huet dat neit Gebai kascht. D'Kanner aus der Precoce kommen am Hierscht hei an d'Schoul.