De Schutz vum Patrimoine ass mir wichteg, seet d’Taina Bofferding. D’Zuele vu Sites et Monuments ënnermaueren dës Ausso net.

Den Inneministère soll sech aus Froe vum Patrimoine eraushalen. Dat ass d’Haaptfuerderung vun den Denkmalschützer, déi sech am Ufank vum Joer an enger Federatioun zesummegedoen hunn. Wann op lokalem Plang ëmmer nach duerch Protester op d’Verschwanne vum Patrimoine misst opmierksam gemaach ginn, wëll d’Federatioun op nationalem Niveau agéieren. Mam Zil, dass an Zukunft d’Gemengen den Experten aus dem Kulturministère den Denkmalschutz iwwerloossen.

D’Inneministesch ass mat dësem Zenario net averstanen a setzt, trotz Règlement grand-ducal vun 2017, op equilibréiert Decisiounen. D’schwaarz Schof ënnert de Gemengen - Péiteng a Clierf zum Beispill - kréichen awer op d’Fanger geklappt. De Schutz vum Patrimoine ass mir wichteg, seet d’Taina Bofferding. D’Zuele vu Sites et Monuments ënnermaueren dës Ausso net an den Denkmalschützer ginn dowéinst d’Dronkenellen aus. Déi 58 Gemengen, déi hire PAG duerch hunn, hätte 4.294 Objeten, déi dem Kulturministère no hätte misse geschützt ginn, ignoréiert. Virun allem Wunnhaiser. E Reproche, deen d’Inneministesch esou awer net stoe léist.

Patrimoine - E Reportage vum Monique Kater

Eng Fro schéisst engem direkt an de Kapp, wann ee sech déi 58 PAGen ukuckt, déi bis elo fäerdeg sinn, an ee sech méi speziell fir eise Patrimoine intresséiert: wat der Däiwel hunn d’Péitenger fir e Problem mat Denkmalschutz? Ass et de Buergermeeschter, dee vläicht näischt domadd kann ufänken? Oder wollt ee sech einfach net dra schwätze loosse vu Sites et Monuments, wéi deen neie Bebauungsplang gezeechent gouf? Op alle Fall sinn d’Zuelen hei definitiv katastrophal: 1.131 Gebaier wieren ze schützen, soten d’Experten vum Staat. "Boff", duecht de Pierre Mellina wuel, an hält der effektiv 181. An elo? D’Inneministesch kennt hier Méiglechkeeten, kéint e Veto aleeën.

Taina Bofferding: „am aller schlëmmste Fall muss een ebe soen, dass mer de PAG esou net wäerten approuvéieren. Mä esou wäit ware mer bis elo nach net. Et ass vläicht e bësse gezéckt ginn, mä duerch d’Gespréicher, déi mer mat hinnen haten, hu mer nach ëmmer eng gutt Léisung fonnt an d’Gemenge ware sech bewosst, dass se nach méi kéinte maachen. Mä wéi gesot, bis elo hu mer nach kee refuséiert an ech sinn och iwwerzeegt, dass et net esou wäit wäert kommen.“

D’Denkmalschützer trauen de Gemenge net, zemools d’PAGen zack zack kënne geännert ginn, duerch MOPOen, also Modifications Ponctuelles. Als Federatioun ass hiert Ziel, d’Ministesch vun der Kompetenz vun der Kultur z’iwwerzeegen. Déi géifen eppes vu Patrimoine kennen an déi richteg Prioritéite setzen. D’Taina Bofferding kontert scho virun hirem Rendez-vous.

Taina Bofferding: „Mir hunn eng Constitutioun, wou genee dra steet, dass de lokale Patrimoine eng Kompetenz vun de Gemengen ass, an et steet elo och net op der Dagesuerdnung, dat änneren ze goen. Dat musse mer och esou éierlech soen. Mä ech si gäre bereet mat hinnen doriwwer ze diskutéieren.“

Wann et ëm d’Birtrenger Schlass an der Gemeng Schieren geet, kritt d’Relatioun Gemengen a Patrimoine dann awer eng ganz aner Nues. Nodeems de Kulturministère d’Gebailechkeeten national protegéiert huet, hat d’Regierung keng Loscht op nach esou en aalt Gemaier, gouf emol gezielt. Niewent zwou Offere vu privat gëtt et awer och Interessi vun ëffentlecher, eng Variant déi der Taina Bofferding net onsympathesch ass.

Taina Bofferding: "déi 5 Gemengen, déi sech a Saache Fusioun fir d’Nordstad engagéiert hunn, hu mer matgedeelt, si wieren intresséiert d’Schlass ze kafen, fir e regionale Projet draus ze maachen, den Tourismus an der Regioun ze stäerken. Wéi wäit se elo an der Verhandlunge sinn, weess ech net, se sote just se wéilten et kafen, wat ech a priori eng ganz intressant Pist fannen.”

Dass Bierger sech mobiliséieren, dass se wëlle mat schwätzen wann et ëm hier Gemeng, hiert Duerf oder hier Stad geet... déi Tendenz ass kaum nach z’iwwersinn. An d’Wuert « Biergerbedeelegung » ass an der Tëscht bei ëmmer méi Buergermeeschteren am Vocabulaire ukomm. Wéi éierlech dat gemengt ass, ass eng aner Saach! Am Inneministère géif een dëst Thema op alle Fall eescht huelen, an an d’Refonte vum Gemengegesetz mat era lafe loossen, versprécht d’Ministesch.

RTL