Elo sinn d'Bierger opgeruff, hir Meenung zu de fënnef Projeten anzebréngen. Dës si bis de 14. Mee zu Bouneweg an der Rocade ausgestallt.

Fir ze definéieren, wéi deen neien Quartier soll ausgesinn, gouf e Concours ausgeschriwwen a 5 Finaliste sinn zréckbehale ginn, déi en Dënschdeg de Mëtteg vun de Gemengeresponsabele presentéiert goufen. An deene verschiddene Projeten ass Wunnraum fir 1.500 bis 2.000 Mënsche virgesinn, esou d'Stater DP-Buergermeeschtesch Lydie Polfer.

Extrait Lydie Polfer

Lydie Polfer: "Dat soll wierklech en ausschliissleche Wunnquartier sinn, mä mat allem, dat dozou gehéiert, dat heescht Geschäfter, Commerce de proximité, Méiglechkeeten, fir Sport ze maachen, Méiglechkeeten och, fir sech zesummen ze fannen, convivial, an awer och natierlech ganz vill Gréngs. An all d'Projeten hunn och dorop geäntwert. Wat d'Wunnengen ubelaangt, soll et eng mixité sociale ginn, dat heescht gewëss Mietwunnengen an awer och ganz einfach abordabel Wunnengen, dat heescht en normale Loyer, awer da virun allem fir Leit, déi an der Stad schaffen an déi sech soss net kéinten eng Wunneng um normale Wunnengsmaart leeschten."

Aus den Avise vum zoustännege Jury geet ervir: de Projet "cityzen" stellt den doucen Individualverkéier an d’sozial Mixitéit an de Mëttelpunkt, “Quartier Belved’air” wëll e bewunnte Park realiséieren, bei “Living in the forest” soll et souguer e bewunnte Bësch sinn, beim Projet “Jardin de Luxembourg (le vrai)” soll den ale Stadion zu engem groussen Deel erhale bleiwen a bei “Smart Q” soll e groussen oppenen Espace an der Mëtt vum Quartier entstoen. Wat d’Héicht vun de Gebaier ugeet, ginn et ënnerschiddlech Usätz...

Lydie Polfer: “Mir hunn do wierklech den Urbanisten fräi Hand gelooss a wann een déi 5 Projete kuckt, da gesäit een och, datt do ganz ënnerschiddlech Äntwerte komm sinn. Do sinn der, déi bis zu 12, 15 Etagë virgesinn hunn, anerer mat Eefamilljenhaiser. Ech mengen, dat ass eng vun den Erausfuerderungen, fir eng harmonesch Propositioun ze maachen, an de Jury wäert och en A dorop halen.”

D'Bierger sinn elo opgeruff, bis de 14. Mee hir Meenung anzebréngen. Opgrond vun de Kriticken an Iddien, déi erakommen, ginn d'Projeten dann nach eemol iwwerschafft an am Hierscht nach eemol ausgestallt, iert de Selektiounscomité de Gewënner eraussicht, deen de Schäfferot dem Gemengerot dann als PAP proposéiert.