Bekannt Lëtzebuerger Geschäftsleit a Responsabeler aus dem Marketing an der Kommunikatioun hunn 3 Wënsch fräi...

26/08/2020 Dir hutt 3 Wënsch fräi mam Luc Scheer

Dir hutt 3 Wënsch fräi:

-datt mir hei zu Lëtzebuerg weider esou effikass a solidaresch mat der Corona-Kris an hire Konsequenzen ëmgi wéi mir dat elo scho 5 Méint gemaach hun

-datt eis Solidaritéit net un eise Landesgrenzen ophäl

-datt mir alleguer aus dëser Kris léiere vir besser am Vertrauen am géigesäitege Versteesdemech zesummen ze liewen.